MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 956, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 956, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 956, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 956, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 956, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 956, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 956, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 956, nr. 8 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 956, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 956, nr. 10 (motie-Gijs van Dijk)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 956, nr. 11 (motie-Gijs van Dijk en Jasper van Dijk)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 956, nr. 12 (motie-Renkema en Raemakers)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 956, nr. 13 (motie-Jasper van Dijk en Gijs van Dijk)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 956, nr. 14 (gewijzigde motie-Renkema en Raemakers)
- Handelingen II 2018-2019, nr. 40, item 10
- Handelingen II 2018-2019, nr. 43, item 9
- Handelingen II 2018-2019, nr. 43, item 10
- Handelingen II 2018-2019, nr. 75, item 24
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 956, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 956, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 956, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 956, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2018-2019, 34 956, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2019-2020, 34 956, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2019-2020, 34 956, G (motie-Kox c.s.)
- Kamerstukken I 2019-2020, 34 956, H (brief Minister van BZK)

- Handelingen I 2019-2020, nr. 5, item 3 (herdruk)
- Handelingen I 2019-2020, nr. 5, item 10 (herdruk)
- Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 6
- Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 7

 

 

WET van 13 november 2019, Stb. 2019, 440, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen. Inwerkingtreding: 4 december 2019 (Stb. 2019, 441).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wijzigingen aan te brengen in de regels omtrent de quotumheffing in verband met de activering daarvan;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 38b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt aan het slot van onderdeel d "of" en wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door "; of" na onderdeel e een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.