MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 294, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 294, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 294, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 294, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 294, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 294, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 294, nr. 7 (amendement-Van Brenk)
- Kamerstukken II 2019-2020, 35 294, nr. 8 (motie-Kent c.s.)
- Handelingen II 2019-2020, nr. 29, item 4
- Handelingen II 2019-2020, nr. 30, item 4
- Handelingen II 2019-2020, nr. 30, item 5
- Kamerstukken I 2019-2020, 35 294, A (eindverslag)
- Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 5

 

 

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 481, tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd. Inwerkingtreding: 1 januari 2020 (Stb. 2019, 482).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de werkingsduur van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen te verlengen om de inkomenszekerheid van oudere werklozen te vergroten en de toetredingsleeftijd vast te stellen op 60 jaar en vier maanden;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen  [MvT]
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.