Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2019-2020, 35 302.
Handelingen II 2019-2020, nr. 22, item 12, nr. 23, item 8, nr. 24 (herdr.), item 10, 11 en 12.
Kamerstukken I 2019-2020, 35 302 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R).
Handelingen I 2019-2020, nr. 11, item 3, nr. 12, item 3 en 12, nr.13, item 3, nr. 14, (herdr.) item 6 en 7.

 

 

WET van 18 december 2019, Stb. 2019, 510, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020). Inwerkingtreding: 1 januari 2020.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming voor het jaar 2020 en dat het ook in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2020 en volgende jaren wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XX.
Het Belastingplan 2019 wordt als volgt gewijzigd:
(...)
Ga.
Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. XXIIIa.
In de Wet financiering sociale verzekeringen wordt met ingang van 1 januari 2020 in artikel 8, derde lid, "het als tweede vermelde bedrag" telkens vervangen door: het als eerste vermelde bedrag.

 

Art. XXV.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.