Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2019-2020, 35 320.
Handelingen II 2019-2020, nr. 45, item 3
Kamerstukken I 2019-2020, 35 320 (A, B).
Handelingen I 2019-2020, nr. 20, item 6.

 

 

WET van 12 februari 2020, Stb. 2020, 76, tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2020). Inwerkingtreding: 1 april 2020 (Stb. 2020, 98).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om op gebundelde wijze diverse vooral wetstechnische en redactionele wijzigingen aan te brengen in met name de wetten die onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I. Algemene wet bestuursrecht
In artikel 2 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt in de zinsnede over de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek "5a.9, 5a.11, 5a.12b, 5.13d, 5a.13e, tweede en zesde lid, 5a.13f, 5a.13g," vervangen door: 5.8, eerste lid, 5.9, eerste en tweede lid, 5.16, eerste en derde lid, 5.17, 5.18, 5.19, eerste, tweede en derde lid, 5.20, eerste lid, 5.26, eerste lid, 5.27, eerste en tweede lid, 5.29, eerste lid,.

 

Art. VIII. Participatiewet
In artikel 64, eerste lid, onderdeel i, van de Participatiewet vervalt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.