MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 971, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 971, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 971, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 971, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2017-2018, 34 971, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 971, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2018-2019, 34 971, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 8 (amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 9 (amendement-Hijink)
- [Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 10; niet gepubliceerd]
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 11 (amendement-Ellemeet)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 12 (gewijzigd amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 13 (gewijzigd amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 14 (amendement-Ellemeet)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 15 (amendement-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 16 (amendement-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 17 (amendement-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 18 (gewijzigd amendement-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 19 (motie-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 20 (motie-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 21 (motie-Van den Berg en Veldman)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 22 (motie-Edgar Mulder)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 23 (nader gewijzigd amendement-Hijink)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 24 (nader gewijzigd amendement-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 25 (gewijzigd amendement-Dik-Faber)
- Kamerstukken II 2019-2020, 34 971, nr. 26 (gewijzigde motie-Dik-Faber)
- Handelingen II 2019-2020, nr. 8, item 8
- Handelingen II 2019-2020, nr. 10, item 14
- Handelingen II 2019-2020, nr. 10, item 15
- Kamerstukken I 2019-2020, 34 971, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2019-2020, 34 971, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2019-2020, 34 971, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2019-2020, 34 971, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2019-2020, 34 971, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2019-2020, 34 971, F (eindverslag)
- Handelingen I 2019-2020, nr. 22, item 5

 

 

WET van 6 maart 2020, Stb. 2020, 95, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw). Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invloed van verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraar te versterken zodat dit beleid beter aansluit bij hun wensen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Het tweede lid van artikel 28 komt te luiden als volgt:
-2. Een waarborg als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bestaat in ieder geval uit het aan een permanente vertegenwoordiging van verzekerden toekennen van het recht om in te stemmen met de in artikel 28a, eerste lid, bedoelde regeling en het recht om advies uit te brengen over de bij of krachtens artikel 28c aangewezen onderwerpen.
B. [MvT]
Na artikel 28 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.