Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

COÍRDINATIEWET  SOCIALE  VERZEKERING

 

 

ONTWERP VAN WET

rblz.|5 l.k.| 

Kamerstukken II 1952-1953, 3034

Co÷rdinatie van bepalingen van socialeverzekeringswetten met die van de loonbelasting en de vereveningsheffing (Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
2 Co÷rdinatie van het loonbegrip
3 Loonadministratie, inning en controle
xArtikelsgewijs
xx Artikelen 1 t/m 20
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

1. Algemeen


    
De bepalingen welke in dit ontwerp van wet en in de drie andere, gelijktijdig met en onder hetzelfde nummer bij de Staten-Generaal ingediende ontwerpen van wet zijn vervat, vormen de eerste - en in praktisch opzicht tevens de belangrijkste - stap naar een meer doelmatige en goedkopere regeling van de heffing zowel van de premiŰn voor de sociale verzekering als van de belastingen naar het loon. Daarvan zal met name ook het gevolg zijn dat de administratieve verplichtingen die het bedrijfsleven met het oog op deze heffingen heeft te vervullen aanmerkelijk in omvang afnemen.
     De huidige toestand op het gebied van de belastingheffing naar het loon - loonbelasting en vereveningsheffing - en de premieheffingen voor de verschillende sociaIeverzekeringswetten wordt gekenmerkt door het bestaan van een groot aantal verschillen in bepalingen handelende over dezelfde onderwerpen.
     Deze verschillen komen zowel voor tussen de regelen omtrent de belastingheffing naar het loon enerzijds en die betreffende de premieheffingen anderzijds als tussen laatstgenoemde regelen onderling.
     Voor wat de sociale verzekering betreft, kunnen vele onderlinge verschillen tussen de onderscheidene wetten hierdoor worden verklaard dat het tijdstip van totstandkoming van de wettelijke regelingen vaak ver uiteenligt en dat herhaaldelijk in de latere wetten nieuwere inzichten ten aanzien van bepaalde onderwerpen zijn verwerkt, zonder dat daarmede een aanpassing van de oudere wetten gepaard ging.
     De Besluiten op de Loonbelasting en de Vereveningsheffing [lees: Het Besluit op de Loonbelasting 1940 en het Besluit op de Vereveningsheffing 1941, red.] anderzijds daarentegen zijn nagenoeg tegelijkertijd ontstaan en sluiten in hoofdzaak op elkaar aan, doch naar het zoveel mogelijk in overeenstemming brengen van hun bepalingen met die van de sociale verzekering is niet of slechts in geringe mate gestreefd.
     Het uiteenlopen van de regelingen is voorts vergroot door de verschillen in interpretatie. Ten gevolge van het feit dat de colleges die kennisnemen van geschillen inzake de sociale verzekering andere zijn dan die welke met de rechtspraak in zake de fiscale heffingen zijn belast, kon omtrent dezelfde vraagstukken een jurisprudentie ontstaan die aan de uitvoeringsorganen op sociaal en fiscaal terrein uiteenlopende richtsnoeren gaf. Voorts is het feit dat de uitvoering van de belastingbesluiten enerzijds en die van de socialeverzekeringswetten anderzijds aan verschillende organen is opgedragen oorzaak van het ontstaan van een aantal afwijkende regelen waartoe de praktijk van de uitvoering aanleiding heeft gegeven.
     Algemeen is echter de overtuiging dat sommige van deze verschillen geen zin hebben en dat andere niet zo essentieel zijn dat de daardoor veroorzaakte moeite en kosten gerechtvaardigd zouden zijn. De ondergetekenden stellen zich op het standpunt dat het bereiken van meer co÷rdinatie op dit gebied van een zodanig maatschappelijk belang is dat de feitelijk gegroeide situatie en de daarmede verband houdende ingeburgerde gewoonten geen beletsel mogen vormen om tot een geŘnificeerde regeling te komen, tenzij daardoor dermate ernstig in het karakter en de structuur van het belastingrecht of de
rblz.|5 r.k.| sociale verzekering zou worden ingegrepen dat tegen de aantasting van dat karakter of die structuur de te bereiken maatschappelijke besparing niet

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.



 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | CSV | ontwerp van wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x