MEMORIE VAN TOELICHTING

Kamerstukken II 1962-1963, 7171

Arbeidongeschiktheidsverzekering ¹

1. Redactie: de wet is gepubliceerd in Stb. 1966, 84, en is in werking getreden met ingang van 1 september 1966 (Stb. 1966, 365).

 

 

Nr.r1 KONINKLIJKE  BOODSCHAP

 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

     Wij bieden U hiernevens ter overweging aan drie ontwerpen van Wet inzake:
a. arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b. wijziging van de Ziektewet (aanpassing aan de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering);
c. wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering (in verband met de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering).
     De toelichtende memoriën (en bijlagen), die het Wetsontwerpen vergezellen, bevatten de gronden waarop zij rusten.
     En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

 

Soestdijk, 25 april 1963

 

JULIANA

 

 

 

Nr.r2 ONTWERP  VAN  WET

 

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een verplichte verzekering van loontrekkenden tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepalingen

 

§ 1.  Algemeen

 

Art. 1 [1].  [MvT]
Deze wet verstaat onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
b. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, andere verenigingen van personen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
c. Gemeenschappelijke Medische Dienst: de Gemeenschappelijke Medische Dienst, bedoeld in hoofdstuk II, paragraaf 2a, van de Organisatiewet Sociale Verzekering.

 

Art. 2 [2].  [MvT]
-1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen en luchtvaartuigen welke binnen het Rijk hun thuishaven hebben, ten opzichte van de werkgever en de bemanning beschouwd als deel van het Rijk.

 

 

§ 2.  De werknemer

 

Art. 3 [3].  [MvT + bis]
-1. Werknemer is de natuurlijke persoon die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.
-2. Wie niet binnen het Rijk woont, wordt slechts als werknemer beschouwd voor zover hij zijn dienstbetrekking binnen het Rijk vervult.
-3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat personen die niet binnen het Rijk wonen ook als werknemer worden beschouwd voor zover zij hun dienstbetrekking buiten het Rijk vervullen.
-4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het bepaalde in het eerste en in het tweede lid worden afgeweken:
a. ten aanzien van vreemdelingen;
b. ten aanzien van personen op wie een regeling inzake verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid buiten het Rijk van toepassing is;
c. ten aanzien van personen die slechts tijdelijk hier te lande verblijven of tijdelijk hier te lande werkzaam zijn.

 

Art. 4 [4]. [MvT + bis + bis]
-1. Als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van:
a. degene die anders dun in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep in aangenomen werk persoonlijk arbeid verricht;
b. degene die de onder a bedoelde persoon als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat;
c. degene die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan;
d. degene die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan;
e. degene die bij wijze van sociale werkvoorziening te werk gesteld is;
f. degene die als lid van de bemanning van een vissersvaartuig aanspraak heeft op een aandeel in de besomming, tenzij hij exploitant of mede-exploitant van het vaartuig is;
g. degene die werkzaam is om vakbekwaamheid te verwerven, onder wie mede wordt begrepen degene die als leerling van een instelling van onderwijs praktisch werkzaam is, alsmede degene die aan een bedrijfsschool opleiding ontvangt.
-2. Het bepaalde in het vorige lid, onderdeel a en b, blijft buiten toepassing indien de aldaar bedoelde arbeid wordt verricht ten behoeve van een natuurlijk persoon die deze arbeid doet verrichten anders dan in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep.

 

Art. 5 [5].  [MvT]
In bij algemene maatregel van bestuur aangewezen groepen van gevallen wordt eveneens als dienstbetrekking beschouwd de arbeidsverhouding van:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.