MEMORIE VAN TOELICHTING

Kamerstukken II 1965-1966, 8457

Algemene verzekering zware geneeskundige risico's (Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's) ¹

1. Redactie: Tijdens de parlementaire behandeling is de citeertitel van deze wet vervangen door: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De wet is gepubliceerd in Stb. 1967, 617, en is in werking getreden met ingang van 1 januari 1968 (Stb. 1967, 654).

 

 

Nr.r1 KONINKLIJKE  BOODSCHAP

 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

     Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet tot algemene verzekering zware geneeskundige risico's (Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's)
     De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
     En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

 

Soestdijk, 24 januari 1966

 

JULIANA

 

 

 

Nr.r2 VOORSTEL  VAN  WET

 

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een algemene, de gehele bevolking omvattende verplichte verzekering zware geneeskundige risico's;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepalingen

 

Art. 1 [1].  [MvT + bis]
-1. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
b. ziekenfonds: een instelling, toegelaten overeenkomstig artikel 34 van de Ziekenfondswet;
c. ziektekostenverzekeraar: een instelling, toegelaten overeenkomstig artikel 25 [33];
d. inrichtingen: inrichtingen, erkend overeenkomstig artikel 7 [8];
e. uitvoerend orgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 30 [38];
f. Ziekenfondsraad: het college, bedoeld in het vijfde hoofdstuk van de Ziekenfondswet;
g. Algemeen Fonds Zware Geneeskundige Risico's: het fonds, bedoeld in artikel 43 [51];
h. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, andere verenigingen van personen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.
-2. Waar in deze wet of in de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt gesproken van gehuwde man of echtgenoot wordt daaronder niet verstaan de gehuwde man die duurzaam gescheiden van zijn echtgenote leeft.
-3. Waar in deze wet of in de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt gesproken van gehuwde vrouw of echtgenote wordt daaronder niet verstaan de gehuwde vrouw die duurzaam gescheiden van haar echtgenoot leeft.

 

Art. 2 [2].  [MvT]
Ingezetene in de zin van deze wet is degene die binnen het Rijk woont.

 

Art. 3 [3].  [MvT]
-1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen en luchtvaartuigen welke binnen het Rijk hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van het Rijk beschouwd.
-3. Hij die het Rijk metterwoon heeft verlaten en binnen één jaar nadien metterwoon terugkeert zonder inmiddels in één der andere delen van het Koninkrijk of op het grondgebied van een andere Mogendheid te hebben gewoond, wordt ook voor de duur van zijn afwezigheid geacht binnen het Rijk te hebben gewoond.
-4. De buiten het Rijk verblijf houdende Nederlander die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, alsmede zijn echtgenote en de kinderen voor wie hij voor de heffing van de inkomstenbelasting of de loonbelasting kinderaftrek geniet, worden geacht binnen het Rijk te wonen.

 

Art. 4 [4].  [MvT]
In de uitvoering van de in deze wet geregelde verzekering wordt voorzien door de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen en de Ziekenfondsraad, met dien verstande dat de heffing en de invordering van de premies geschieden door de Rijksbelastingdienst.

 

 

HOOFDSTUK  II

Kring der verzekerden

 

Art. 5 [5].  [MvT]
-1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene die:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.