Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

ALGEMENE  WET  BIJZONDERE  ZIEKTEKOSTEN

 

 

ONTWERP VAN WET

rblz.|1 l.k.| 

Kamerstukken II 1965-1966, 8457

Algemene verzekering zware geneeskundige risico's (Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's)

1. Tijdens de parlementaire behandeling is de citeertitel van deze wet vervangen door: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, red.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De uitgebrachte adviezen
2.1 Het advies van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid.
2.2 Het advies van de Ziekenfondsraad
2.3 Het advies van de Sociaal-Economische Raad
3 De grondslagen van de wettelijke regeling
3.1 De rechtsgrond
3.2 Mogelijke systemen
4 De inhoud van de wettelijke regeling
4.1 Het systeem van het wetsontwerp
4.2 Raakvlakken met andere beleidssectoren
5 Sociaal-medische aspecten
5.1 De betekenis van de volksverzekering zware geneeskundige risico's voor de volksgezondheid in het algemeen.
5.2 De consequenties van de voorgestelde volksverzekering voor volksgezondheidsvoorzieningen
5.3 De betekenis van de voorgestelde volksverzekering als complement van de ziekenfondsverzekering
5.4 Medisch-organisatorische aspecten
6 Financieel-economische aspecten
7 Samenvatting
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen 1 t/m 72
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding

1. Helaas heeft de redactie niet de beschikking over de eerste bladzijde van deze memorie van toelichting.


    
rblz.|2 l.k.| bij een bijkomend voordeel van de verzekering zou kunnen zijn dat - vooral op lange termijn - hieruit wellicht tevens een lastenverlaging zou voortspruiten. De revalidatie diende derhalve naar zijn oordeel een plaats in het verstrekkingpakket te krijgen, waarbij aan de raakvlakken met de arbeidsongeschiktheidsverzekering ware te denken.
     Ten slotte werd aan de Sociaal-Economische Raad verzocht in zijn beschouwingen te betrekken de invloed welke van de totstandbrenging van een volksverzekering zware geneeskundige risico's zou moeten uitgaan op de bestaande ziekenfondsverzekering, die in de Ziekenfondswet een nieuwe wettelijke grondslag zou krijgen en inmiddels heeft gekregen, alsmede in het advies te willen aangeven of, en zo ja, op welke wijze de vrijwillige ziektekostenverzekeringen bij de uitvoering zouden zijn te betrekken.
     Op 9 november 1962 heeft de eerste ondergetekende aan de Centrale Raad voor de Volksgezondheid en aan de Ziekenfondsraad afschrift toegezonden van de hierboven bedoelde adviesaanvrage, met het verzoek hem te laten weten tot welke opmerkingen de adviesaanvrage aanleiding heeft uit een oogpunt van gezondheidszorg, c.q. ziekenfondsverzekering.
     Het heeft de ondergetekenden verheugd dat vrijwel van het ogenblik van het verschijnen van de adviesaanvrage af de gedachte van een volksverzekering zware geneeskundige risico's alom met grote instemming werd begroet. Zowel in het Parlement als in het maatschappelijk leven is daaraan op verschillende wijzen uiting gegeven. Voor wat het laatste betreft, mogen de ondergetekenden onder andere wijzen op de preadviezen van de op 29 november 1963 te Arnhem gehouden studiedag van de Nederlandse Centrale Vereniging voor Gebrekkigenzorg (thans: Nederlandse Vereniging ter bevordering van de revalidatie).
     Naar aanleiding van deze studiedag heeft het bestuur van de genoemde vereniging zich op 22 mei 1964 met een adres tot de eerstvolgende ondergetekende gewend. In dit adres heeft het bestuur in een zevental punten enige inzichten en wensen naar voren gebracht waarmede het hoopte bouwstenen te hebben aangedragen die zouden kunnen worden gebruikt "bij de vormgeving van deze voor het welzijn van de gehandicapten zo onontbeerlijke voorzieningen".
     Gezien de centrale plaats van deze vereniging op het terrein van de mindervalidenzorg, menen de ondergetekenden er goed aan te doen de desbetreffende zeven punten hierna te laten volgen.

     "1. Ten aanzien van het in uw brief aan de S.E.R. in de eerste plaats genoemde vraagstuk van "een voorziening in de zware geneeskundige risico's" heeft men zich algemeen uitgesproken voor de totstandkoming van een wettelijk geregelde verzekering in de vorm van een volksverzekering voor zware geneeskundige risico's, waarbij de kring van de verzekerden zich uitstrekt tot het gehele volk.
     De totstandkoming van een dergelijke verzekering werd een zaak van uitermate hoge urgentie geacht, aangezien zowel thans onder de vigeur van de Invaliditeitswet, de Ongevallenwetten en het Ziekenfondsenbesluit als straks onder de vigeur van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziekenfondswet belangrijke groepen van onze bevolking geen adequate voorziening voor deze risico's kennen.

     2. Er dient een wettelijk geregelde verzekering te komen waarbij bereikt wordt dat men uit de zorgsfeer in de rechtssfeer komt, welke waarborgen verschaft dat de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen afdwingbaar zijn.

     3. Men onderschreef de in uw brief aan de S.E.R. omschreven argumentatie ten aanzien van de rechtsgrond om een dergelijke dwingende wettelijke regeling tot stand te brengen en men stemde algemeen in met het voornemen van Uwe Excellentie "de totstandkoming van een wettelijk geregelde volksverzekering voor zware geneeskundige risico's te bevorderen".

     rblz.|2 r.k.| 4. De conferentie is ervan uitgegaan dat voor de loontrekkenden beneden de zogenaamde welstandsgrens via de verplichte ziekenfondsverzekering en straks de arbeidsongeschiktheidsverzekering gedurende het eerste jaar afdoende voorzieningen aanwezig zullen zijn, ook voor de zware geneeskundige risico's.
     Voor de loontrekkenden boven de zogenaamde welstandsgrens bestaan er in ons land voldoende mogelijkheden zich via particuliere verzekeringen gedurende het eerste jaar tegen normale risico's te dekken.
     Voor de economisch zelfstandigen beneden de daarvoor bepaalde inkomensgrens staat de vrijwillige ziekenfondsverzekering open; voor alle anderen is er via particuliere verzekeringscontracten voor de duur van het eerste jaar voor normale risico's afdoende dekking te verkrijgen. Wij vragen ons echter af of voor de loontrekkenden boven de zogenaamde welstandsgrens en voor de economisch zelfstandigen boven de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | AWBZ | ontwerp van wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x