Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING  MILITAIREN

 

 

VOORSTEL VAN WET

rblz.|4 l.k.| 

Kamerstukken II 1969-1970, 10 732

Regelen met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van dienstplichtige militairen en daarmede gelijkgestelden tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen 1 t/m 17
 

 

 

Algemeen

 

     Het hier bijgaande wetsontwerp strekt ertoe voor het verplicht dienende en daarmede gelijk te stellen personeel van de krijgsmacht voorzieningen te treffen overeenkomende met die voor de verzekerden in de zin van de Ziektewet en van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, hierna te noemen Z.W. en W.A.O.
     De aanleiding hiertoe is gelegen in de omstandigheid dat vorenbedoeld personeel, evenals het overige militaire personeel, van de verzekering ingevolge die wetten is uitgezonderd.
     Dit niet verzekerd zijn heeft zolang de militair in werkelijke dienst verblijft geen gevolgen, omdat tijdens ziekte de aanspraak op de militaire inkomsten onverminderd blijft gehandhaafd.
     Anders is dit evenwel wanneer het verblijf in werkelijke dienst eindigt en de militair dan nog arbeidsongeschikt is of korte tijd nadien arbeidsongeschikt wordt, terwijl hij niet verzekerde in de zin van de Z.W. en de W.A.O. is. Immers, door het tijdens het verblijf in werkelijke dienst niet verzekerd zijn kan in die gevallen op de voorzieningen krachtens genoemde wetten geen aanspraak worden gemaakt.
     Daar dit ontbreken van aanspraken een rechtstreeks gevolg is van de opkomst in militaire dienst - het overgrote deel van de onderwerpelijke militairen zou, waren zij niet in werkelijke dienst geroepen, verzekerde zijn gebleven of geworden -, zien de ondergetekenden het als een plicht van de overheid ten behoeve van de betrokken militairen ter opheffing van dit gemis de nodige voorzieningen te treffen.
     Ten aanzien van de voorzieningen bij kortdurende arbeidsongeschiktheid, als geregeld in de Z.W., bestaat weliswaar reeds sedert 1948 voor het verplicht dienende personeel een in grote lijnen daarmede overeenkomende voorziening (Militaire Ziekengeldregeling), doch deze voorziening is vastgelegd in een gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Defensie en van Sociale Zaken en Volksgezondheid waaraan geen wettelijke regeling ten grondslag ligt.
     Nu het juist moet worden geacht de met de W.A.O. overeenkomende voorziening voor de verplicht dienende militairen in een wettelijke regeling op te nemen, hebben de ondergetekenden gemeend de Militaire Ziekengeldregeling, waarop die voorziening aansluit, daarin te moeten incorporeren.
     In tegenstelling tot de Z.W. en de W.A.O. zal de voorgestelde regeling evenwel een aanvullend karakter dragen. Enerzijds is dit noodzakelijk om te voorkomen dat in bepaalde gevallen aan verschillende regelingen dezelfde aanspraken kunnen worden ontleend en anderzijds om het mogelijk te maken daar waar krachtens de andere regeling geen volledige aanspraken blijken te bestaan, zodanige aanspraken via de onderwerpelijke regeling nochtans te verlenen.
     Wat de eerstgenoemde situatie betreft, moge worden gewezen op de voorzieningen bij ziekte voor het burgerlijke overheidspersoneel en het personeel van de Nederlandse Spoorwegen krachtens de voor dit personeel geldende rechtspositieregelingen, alsmede op de in de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Spoorwegpensioenwet geregelde, in de plaats van de W.A.O. tredende voorzieningen. Daar het dienstverband
rblz.|4 r.k.| tijdens het verblijf in werkelijke dienst niet wordt verbroken, zullen op dit

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wamil | voorstel van wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x