MEMORIE VAN TOELICHTING (eerste lezing)

Kamerstukken II 1975-1976, 13 872 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 905 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 19)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

 

 

Nr.r1 KONINKLIJKE  BOODSCHAP  (eerste lezing)

 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

     Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten.
     De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
     En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

 

Soestdijk, 2 april 1976

 

JULIANA

 

 

 

Nr.r2 ONTWERP  VAN  WET  (eerste lezing)

 

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
Er bestaat grond het hierna in de artikelen II tot en met V omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

 

Art. II.  [MvT]
In de Grondwet wordt het volgende opgenomen:
HOOFDSTUK 1. Grondrechten
Art. 1.1 [1]. [MvT]
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht is niet toegestaan.
Art. 1.3. [3]. [MvT]
Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.
Art. 1.4. [4]. [MvT]
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij of krachtens de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.