ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 7  

Kamerstukken II 1975-1976, 13 872 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 905 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 19)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Het karakter van de grondrechten
3 Internationale en nationale grondrechten
4 Toetsing van de wet aan de Grondwet
5 De horizontale werking van grondrechten
6 Het beperken van grondrechten
a Doelcriteria
b Procedure- en competentievoorschriften
c Kernrecht
d Algemene en bijzondere beperkingen
7 Terminologie
xArtikelsgewijs
xx Artikelen II t/m V
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Bij koninklijke boodschap van 27 november 1970 werd bij de Tweede Kamer ingediend wetsontwerp 11 051, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten. De behandeling van dit wetsontwerp werd aanvankelijk uitgesteld, aangezien verdere behandeling door de omvangrijke problematiek van het wetsontwerp vóór de toen op handen zijnde verkiezingen niet goed mogelijk geacht werd. In verband hiermee werd voor een onderdeel van het grondwetsartikel inzake het onderwijs wegens de urgentie daarvan een afzonderlijk wetsontwerp ingediend en in twee lezingen aangenomen.¹ Vervolgens groeide de overtuiging dat wetsontwerp 11 051 niet onveranderd ware te handhaven, doch dat dit hetzij op een aantal onderdelen bij nota van wijziging zou moeten worden gewijzigd, hetzij door een nieuw wetsontwerp zou dienen te worden vervangen. In afwachting hiervan heeft de Tweede Kamer geen voorlopig verslag meer uitgebracht.

1. Zie bijlage Handelingen II 1970-1971, 9181, nr. 23.

     De regering heeft de weg gekozen van een nieuw wetsontwerp. Weliswaar is de hoofdstructuur van wetsontwerp 11 051 gehandhaafd, maar de wijzigingen zijn toch van dien aard dat het de regering juister leek het oude wetsontwerp door een nieuw te vervangen en daarover het advies van de Raad van State in te winnen. De mate waarin niettemin wordt aangesloten bij wetsontwerp 11 051 en bij de door de staatscommissie geboden opzet, heeft intussen meegebracht dat vele onderdelen van de toelichting konden worden gehandhaafd. In deze memorie van toelichting zal men dan ook vele gedeelten aantreffen welke letterlijk en rechtstreeks van wetsontwerp 11 051 en/of van de staatscommissie zijn overgenomen. Ter wille van de leesbaarheid is niet telkenmale gememoreerd dat een bepaald gedeelte van deze toelichting van de staatscommissie of van wetsontwerp 11 051 afkomstig is.

      blz. 8  De wijzigingen welke zijn aangebracht, betreffen vooreerst enkele algemene vraagstukken, te weten het beperken van grondrechten en de horizontale werking van grondrechten. Voorts heeft een aantal artikelen wijziging ondergaan; dit is voornamelijk het geval met de bepalingen inzake het gelijkheidsbeginsel (artikel 1.1 [1]), de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (artikel 1.6 [6]), de vrijheid gedachten of gevoelens te openbaren (artikel 1.7 [7]), de verenigingsvrijheid (artikel 1.8 [8]) en de vrijheid van vergadering en betoging (artikel 1.9 [9]). Ten slotte is het artikel inzake de vrijheid van onderwijs uit het wetsontwerp gelicht om met het overige gedeelte van het onderwijsartikel in een afzonderlijk wetsontwerp te worden opgenomen en is toegevoegd een artikel inzake het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 1.10 [10]). In de toelichting op de verschillende onderwerpen wordt één en ander nader gemotiveerd.
     In dit verband zij gememoreerd dat in het onderhavige wetsontwerp artikel 1.2 [2] ontbreekt. Dit artikel, dat over het Nederlanderschap, de toelating, uitzetting, etc. handelt, is in een afzonderlijk wetsontwerp opgenomen, dat naar in de bedoeling ligt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.