MEMORIE VAN TOELICHTING (eerste lezing)

Kamerstukken II 1976-1977, 14 200 (R 1040) (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 906 (R 1169) (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 20)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

 

 

Nr.r1 KONINKLIJKE  BOODSCHAP  (eerste lezing)

 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Staten van de Nederlandse Antillen

 

     Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap.
     De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
     En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

 

Amsterdam, 28 oktober 1976

 

JULIANA

 

 

 

Nr.r2 ONTWERP  VAN  RIJKSWET  (eerste lezing)

 

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
Er bestaat grond het hierna in de artikelen II tot en met IV omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

 

Art. II.
In een in de Grondwet op te nemen hoofdstuk 1, Grondrechten, wordt het volgende opgenomen:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.