ONTWERP VAN RIJKSWET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1976-1977, 14 200 (R 1040) (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 906 (R 1169) (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 20)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De toelating van Nederlanders
3 Het voorgestelde artikel 1.2
3.1 Het Nederlanderschap (eerste lid)
3.2 De toelating en uitzetting van vreemdelingen (tweede lid)
3.3 Uitlevering (derde lid)
3.4 Het recht het land te verlaten (vierde lid)
4 Geen voorstel omtrent een recht op bewegingsvrijheid en een verbod van collectieve uitzetting
5xx Het voorgestelde additionele artikel A 1.2
 

 

 

1. Inleiding


     Op 30 november 1970 is in het kader van de door het kabinet-De Jong beoogde partiële grondwetsherziening bij het parlement een ontwerp van rijkswet aanhangig gemaakt dat ten doel had uiteindelijk te leiden tot wijziging van de grondwettelijke bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Dit wetsontwerp werd Kamerstuk 11 052 (R 764). Ten aanzien van dit ontwerp bracht de Tweede Kamer op 21 januari 1971 een voorlopig verslag uit.
     Het kabinet-De Jong heeft gemeend met de beantwoording van het voorlopig verslag te moeten wachten tot ook het voorlopig verslag inzake het algemene wetsontwerp 11 051 betreffende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten zou zijn verschenen. Deze beslissing en de motieven daarvoor zijn neergelegd in de brief van Minister Beernink d.d. 2 februari 1971, gepubliceerd als nr. 5 van Kamerstuk 11 052.
     In de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid - bijlage Handelingen II 1973-1974, 12 944, nr. 1, punt 5.1 - is meegedeeld dat de regering beide wetsontwerpen 11 051 en 11 052 in nadere overweging zou nemen, zowel voor wat betreft een inpassing in de algehele grondwetsherziening die het kabinet zich voor ogen stelt als ten aanzien van de eventuele wenselijkheid van wijziging in de inhoud van de beide wetsontwerpen. De resultaten van de heroverweging van wetsontwerp 11 052 zijn neergelegd in bijgaand wetsontwerp. Het aanhangige wetsontwerp 11 052 zal worden ingetrokken.
     De heroverweging heeft ertoe geleid dat het oorspronkelijke voorstel, vervat in wetsontwerp 11 052, gewijzigd werd in technisch en in materieel opzicht. Technisch zijn de wijzigingen ten behoeve van de inpassing van het voorstel in de algemene grondwetsherziening. De technische opzet van het ontwerp is overeenkomstig het systeem dat de andere wetsontwerpen tot grondwetsherziening te zien (zullen) geven.
     De materiële wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp betreffen met name de bepalingen inzake de toelating tot Nederland, de uitlevering en het verlaten van het land, waarover hieronder nader. Het leek ons gezien de materiële wijzigingen juister wetsontwerp 11 052 door een nieuw ontwerp te vervangen.
     Door het tijdsverloop en door de wijziging van het oorspronkelijke voorstel zijn diverse vragen uit het voorlopig verslag bij wetsontwerp 11 052 achterhaald. De resterende vragen zullen zoveel mogelijk in deze memorie beantwoord worden.

      blz. 4  De reden waarom bij bijgaand wetsontwerp, evenals zulks het geval was bij

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.