ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1975-1976, 13 873 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 908 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 22)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Geen onderverdeling van het hoofdstuk "Grondrechten"
3 De rechtswerking van de bepalingen uit het wetsontwerp
xArtikelsgewijs
xx Artikelen II en III
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Zoals uit de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid (bijlage Handelingen II 1973-1974, 12 944, nr. 2, paragraaf 5) is gebleken, acht de regering het wenselijk dat bepalingen inzake sociale grondrechten in de Grondwet worden opgenomen. Dit standpunt heeft bij de behandeling van de nota in de Staten-Generaal van verschillende zijden instemming gekregen. Wij hopen dat ook degenen die eerst de concrete redacties van deze bepalingen voor ogen wilden hebben, thans met het standpunt van de regering mee kunnen gaan.
     In de nota werd ook reeds uiteengezet dat naar het oordeel van de regering de sociale grondrechten in hetzelfde hoofdstuk van de Grondwet dienen te worden geplaatst als de klassieke grondrechten.
     Voor de motivering van dit standpunt zij verwezen naar de Nota grondwetsherzieningsbeleid en de daaraan gewijde parlementaire behandeling.¹ Wij volstaan in het algemeen deel van deze memorie met enige algemene beschouwingen over de inhoud van het wetsontwerp, over de vraag of het vorenbedoelde hoofdstuk - het eerste van de herziene Grondwet - moet worden onderverdeeld en over de strekking van de bepalingen van het ontwerp van wet.

1. Zie voor de parlementaire behandeling Handelingen II 1974-1975, 0CV [openbare commissievergadering, red.] 9, blz. 382-383, 385-386, 389, 392-394, 398, 401; voorts Handelingen II 1974-1975, blz. 2278, 2293-2294, 2302, 2308, 2325-2326, 2334-2335, 2337, 2346, 2401-2402, 2412, 2421, 2437 en 2442, alsmede Handelingen I 1974-1975, blz. 619, 621, 623, 629-631, 635, 639,641,643.

     Wat de inhoud van het wetsontwerp betreft, merken wij op dat wij ons in grote lijnen hebben aangesloten bij de voorstellen die de staatscommissie-Cals/Donner heeft gedaan (Eindrapport, blz. 212-239). De staatscommissie op haar beurt heeft bij haar beraad over de vraag of in de Grondwet sociale grondrechten moeten worden opgenomen en over de inhoud van die bepalingen een belangrijke steun gevonden in de voorstellen die de SER [Sociaal-Economische Raad, red.] in zijn advies naar aanleiding van de Proeve [lees: Proeve van een nieuwe Grondwet, red.] ter zake deed.¹ In het licht van hetgeen hier te lande algemeen als maatschappelijke verworvenheid en als plicht van de overheid ten aanzien van de ontplooiing van de mens wordt ervaren, stellen wij in dit wetsontwerp bepalingen voor die met name betrekking hebben op waarborgen voor de arbeidende mens, de bestaanszekerheid van de bevolking, het leefmilieu, de volksgezondheid, de woongelegenheid, de maatschappelijke en culturele ontplooiing en de vorming en opleiding.
     In dit ontwerp is voorts een bepaling opgenomen omtrent het recht op bijstand in rechte. De staatscommissie-Cals/Donner had een bepaling inzake de aanspraak op rechtsbijstand voorgesteld onder de door haar ontworpen  blz. 4  artikelen inzake de rechtsbedeling. Vanwege het grondrechtelijke karakter van het recht op bijstand in rechte - in de artikelsgewijze toelichting wordt daarop nader ingegaan - hebben wij voor een bepaling daaromtrent een plaats ingeruimd onder de bepalingen die betrekking hebben op de grondrechten.
     De verschillen die de bepalingen uit het onderhavige wetsontwerp vertonen met de door de staatscommissie voorgestelde artikelen zullen in het artikelsgewijze gedeelte van deze memorie worden toegelicht. Artikel 84 van het ontwerp der staatscommissie, betreffende de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.