ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 5  

Kamerstukken II 1979-1980, 16 035 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 910 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 24)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen II en III
 

 

 

Algemeen

 

Opzet van de paragraaf "Koning en ministers"

     Aan het gestelde in punt 1 [lees: paragraaf 1, red.] van de memorie van toelichting bij het gelijktijdig ingediende wetsontwerp inzake het koningschap valt met betrekking tot de opzet van de paragraaf "Koning en ministers" het volgende toe te voegen.
     De opzet komt in grote lijnen overeen met die van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet.ยน De paragraaf opent met een artikel dat de term "regering" nader preciseert en dat aangeeft dat de ministers verantwoordelijk zijn terwijl de Koning onschendbaar is.
     Dan volgt het artikel betreffende de benoeming van de minister-president en de overige ministers en vervolgens dat betreffende de instelling van ministeries, in welk artikel tevens de mogelijkheid van benoeming van ministers zonder portefeuille is opgenomen. Hierna komt een bepaling betreffende de ministerraad. Daarmee is de regering in haar verschillende onderdelen - de grondwettelijke regels inzake de Koning vonden reeds hun plaats in de voorafgaande paragraaf - ter sprake gebracht.
     Dan volgen nog de bepalingen betreffende de staatssecretarissen, de algemene contraseignbepaling en een artikel betreffende de medeondertekening van de besluiten waarbij de minister-president benoemd wordt en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.