ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 5  

Kamerstukken II 1980-1981, 16 642 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 912 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 26)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

 

     Op 23 december 1980 verwierp de Eerste Kamer het ontwerp van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal (Kamerstuk 14 222). De bezwaren van de kamer die tot deze verwerping leidden, betroffen het bepaalde in het voorgestelde artikel 3.1.12 [61], eerste lid, tweede volzin. In deze bepaling legde de Tweede Kamer door aanneming van een amendement-De Kwaadsteniet c.s. vast dat het voorzitterschap van de verenigde vergadering van beide kamers voortaan zou komen te berusten bij de voorzitter van de Tweede Kamer in plaats van, zoals tot dusverre, bij de voorzitter van de Eerste Kamer.
     De verwerping van wetsontwerp 14 222 heeft tot gevolg dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.