ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1976-1977, 14 224 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 914 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 28)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen 3.2.1 t/m 3.2.8
 

 

 

Algemeen

 

     Dit ontwerp bevat voorstellen voor een aantal artikelen van paragraaf 2 van het hoofdstuk "Staten-Generaal" betreffende de werkwijze van de kamers. De splitsing van het hoofdstuk "Staten-Generaal" in twee paragrafen alsmede de verdeling van de artikelen over verschillende wetsontwerpen werd toegelicht in paragraaf 1 van de algemene toelichting op het hoofdstuk opgenomen in de memorie van toelichting [van de staatscommissie, red.] bij het wetsontwerp inzake inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal. In deze paragraaf [lees: die paragraaf, red.] volgen wij de staatscommissie met betrekking tot de volgorde van de artikelen, met dien verstande dat de bepaling betreffende de vaststelling van de reglementen van orde door de kamers aan het einde van de paragraaf is geplaatst.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 3.2.1 [65] (artikel 52 staatscommissie)

     De bepalingen omtrent de opening en de sluiting van de Staten-Generaal, alsmede die betreffende de duur van de jaarlijkse zitting, zijn thans vervat in de artikelen 110, 113 en 114 van de Grondwet. Artikel 112 van de Grondwet bevat voorts nog een voorziening ter zake van het bijeenkomen van de Staten-Generaal indien bij overlijden des Konings of bij afstand van de kroon de zitting is gesloten.
     Met de staatscommissie achten wij de hierboven genoemde grondwetsbepalingen grotendeels verouderd. De Staten-Generaal hebben, behoudens in geval van ontbinding, in werkelijkheid ononderbroken zitting voor de tijd waarvoor zij gekozen zijn, zoals ook het geval is met de colleges van provinciale staten en de gemeenteraden. Gedetailleerde bepalingen over openen en sluiten van de zitting, over de duur van de gewone zitting en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.