ONTWERP VAN RIJKSWET (eerste lezing)

 blz. 5  

Kamerstukken II 1977-1978, 15 049 (R 1100) (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 918 (R 1175) (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 31)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen 5.2.1 t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

     De Grondwet regelt de buitenlandse betrekkingen in de artikelen 58 tot en met 67.ยน De in deze artikelen vervatte bepalingen zijn voor het grootste deel afkomstig van de grondwetsherzieningen van 1953 en 1956. In 1953 werden, naar aanleiding van het rapport van de commissie-Van Eysinga en het interim-advies van de commissie-Van Schaik, de bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen gevormd, teneinde te voorzien in de behoeften die zich met name na 1945 hadden doen gevoelen. In 1956 werden de voorschriften op enkele punten opnieuw gewijzigd, mede om tegemoet te komen aan enige bedenkingen die inmiddels waren gerezen. Tegen het geheel van de herziene voorschriften worden nog wel bezwaren aangevoerd. Deze betreffen echter niet zozeer de daaraan ten grondslag liggende beginselen dan wel de wijze waarop de uitwerking ervan werd geformuleerd en de moeilijkheden waartoe in het bijzonder de redactie van de desbetreffende artikelen aanleiding geeft. Omdat de strekking van die artikelen vrij algemeen als bevredigend wordt ervaren, bestaat geen aanleiding zodanige wijzigingen voor te stellen dat een verandering zou worden aangebracht in de uitgangspunten van de huidige regeling. Wel is gepoogd een aantal verduidelijkingen aan te brengen, met name in terminologisch en redactioneel opzicht, terwijl ernaar is gestreefd aan de wetgever meer armslag te geven.
     De regeling omtrent het verlenen van goedkeuring aan overeenkomsten is ingrijpend besnoeid, met behoud overigens van de hoofdregel dat de goedkeuring van de Staten-Generaal is vereist; de regeling van de details kan zonder bezwaar aan de wetgever worden overgelaten. In de Grondwet behoeft niet precies bepaald te worden in welke gevallen geen goedkeuring nodig is. Door deze materie aan de wetgever voor te behouden, wordt hem een zekere vrijheid gegeven de uitzonderingen op het goedkeuringsbeginsel aan te passen aan de in de praktijk blijkende behoeften.
     De bovengenoemde artikelen omtrent de buitenlandse betrekkingen, die in de bestaande Grondwet zijn geplaatst in de zesde afdeling van het tweede hoofdstuk, getiteld "Van de macht des Konings", zijn overigens anders gerangschikt en sterk bekort door weglating van overbodige details.
     De buitenlandse betrekkingen worden door artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van het Statuut voor het Koninkrijk tot aangelegenheden van het Koninkrijk verklaard. Daaromtrent schrijft het derde lid van artikel 5 van het Statuut voor dat voor een voorstel tot verandering in de Grondwet, alsmede op het  blz. 6  ontwerp van wet dat er grond bestaat een zodanig voorstel in overweging te nemen, de procedure van rijkswet in acht moet worden genomen, zoals deze geregeld is in de artikelen 15 tot en met 20 van het Statuut. Op grond hiervan heeft bijgaand wetsontwerp de vorm van een ontwerp van rijkswet.
     Met het onderhavige voorstel volgen wij in belangrijke mate het advies dat de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.