ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1978-1979, 15 681 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 919 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 32)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Staatsnoodrecht in de Grondwet
3 Beperkte afwijkingsmogelijkheid van grondwettelijke bevoegdheden
4 Overgang van bevoegdheden op ander gezag en onderschikking van gezag
5 Afwijking van grondrechten tijdens uitzonderingstoestanden
6 Inschakeling van de volksvertegenwoordiging na de afkondiging van uitzonderingstoestanden
xArtikelsgewijs
xx Artikelen II t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     De bestaande Grondwet geeft in het laatste lid van artikel 201, alsmede in de artikelen 202 en 203, regels met betrekking tot de zogenaamde uitzonderingstoestanden. Het laatste lid van artikel 201 laat aan de Koning de beslissing vast te stellen of er oorlogsgevaar aanwezig is in de zin waarin dat in 's lands wetten voorkomt. Volgens artikel 202 kan door of vanwege de Koning ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid elk gedeelte van 's Rijks grondgebied in staat van oorlog of in staat van beleg worden verklaard, op de wijze waarop en in de gevallen waarin zulks ingevolge de wet kan geschieden; de wet regelt ook de gevolgen. Verder zegt dit artikel dat bij die wettelijke regeling kan worden bepaald dat de grondwettelijke bevoegdheden van het burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie geheel of ten dele overgaan op het militair gezag en dat de burgerlijke overheden aan de militaire ondergeschikt worden. Daarbij kan worden afgeweken van de artikelen 7 (drukpersvrijheid), 9 (recht tot vereniging en vergadering), 172 (onschendbaarheid woning) en 173 (onschendbaarheid briefgeheim). Voor het geval van oorlog kan volgens artikel 202, vierde lid, ook worden afgeweken van het bepaalde in artikel 170, eerste lid (niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent, het zogenaamde ius de non evocando). Blijkens artikel 203 der Grondwet kan door of vanwege de Koning, wederom ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, voor elk gedeelte van 's Rijks grondgebied bepaald worden dat de grondwettelijke bevoegdheden hierboven bedoeld geheel of ten dele overgaan op organen van burgerlijk gezag, zulks evenals bij artikel 202 nader te regelen door de wet. Ook ingevolge artikel 203 kan afgeweken worden van de grondrechten geregeld in de artikelen 7, 9, 172 en 173; niet echter van artikel 170, eerste lid.
     De artikelen 201, vierde lid, en 202 zijn in de Grondwet opgenomen in 1887 en, afgezien van door volgende grondwetsherzieningen noodzakelijke vernummering der daarin vermelde grondrechten, sedertdien ongewijzigd gebleven.
     Artikel 203 werd in 1948 daaraan toegevoegd naar aanleiding van gebeurtenissen in het buitenland.
     Ook in een herziene Grondwet moet worden rekening gehouden met het feit dat zich uitzonderingstoestanden kunnen voordoen waarbij van een  blz. 4  deel van het normale grondwettelijke recht moet kunnen worden afgeweken. Wij stellen daarom voor hiertoe een artikel in de Grondwet op te nemen. In belangrijke mate stemt dit overeen met de huidige grondwetsbepalingen. Wijziging is evenwel op enkele punten gewenst. Met de wijzigingen die in het onderhavige wetsontwerp worden voorgesteld, volgen wij overwegend het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.