ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1978-1979, 15 575 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 920 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 33)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Belastingen en andere heffingen
3 Delegatie
4 Belastingprivileges
5 Werkingssfeer beperkt tot het Rijk
6x Nadere toelichting op onderdelen van het voorgestelde Grondwetsartikel
 

 

 

1. Inleiding


     Het negende hoofdstuk van de Grondwet, getiteld "Van de Financiën", bestaat uit een zestal artikelen van uiteenlopend gewicht. In artikel 188 is vervat het belangrijke, van oudsher hier te lande gehuldigde beginsel dat geen belasting kan worden geheven zonder consent van de wetgever. Aansluitend daarop bepaalt artikel 189 dat in het stuk van belastingen geen privileges mogen worden verleend. Op de artikelen 190 tot en met 192 wordt ingegaan in een apart wetsontwerp (nr. 15 468). Artikel 193, betreffende de Algemene Rekenkamer, wordt behandeld bij het wetsontwerp inzake de vaste colleges.
     Dit wetsontwerp beoogt de artikelen 188 en 189, alsmede de opschriften boven artikel 188, te doen vervallen en artikel 188 te vervangen door een nieuw artikel, te plaatsen in het hoofdstuk "Wetgeving en bestuur". De staatscommissie behandelt deze aangelegenheid op blz. 198-201 van haar Eindrapport.

 

2. Belastingen en andere heffingen


     Artikel 188 van de bestaande Grondwet maakt onderscheid tussen belastingen ten behoeve van 's Rijks kas (eerste lid) en heffingen voor het gebruik van rijkswerken en "inrichtingen (tweede lid).
     Omtrent het begrip belastingen bestaat in de literatuur, de wetgevingspraktijk en de rechtspraak een veelheid van meningen. Zowel ruime als beperkte begripsbepalingen hebben aanhangers.¹ Het verschil is onder andere gelegen in het feit dat bij de ruime begripsbepaling onder belastingen ook worden gerekend heffingen zoals die voor de volksverzekeringen en prijsregulerende heffingen ten behoeve van de landbouw en ter zake van de in- en uitvoer van industriële goederen. In een enge begripsbepaling vallen deze

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.