ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1977-1978, 15 046 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 923 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 36)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Het eerste lid van het voorgestelde artikel
3x Het tweede lid van het voorgestelde artikel
 

 

 

1. Inleiding


     In haar Eindrapport stelde de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet voor de bepaling die het huidige artikel 164 van de Grondwet - het codificatieartikel - zou gaan vervangen te plaatsen in het hoofdstuk Rechtsbedeling.ยน De staatscommissie deed dit voorstel wegens het nauwe verband tussen deze bepaling en de rechtspleging.
     Wij zijn wat de plaats van de bepaling betreft een andere opvatting toegedaan. Wij zien het verband van deze bepaling met de rechtspleging niet als zo nauw dat plaatsing in het hoofdstuk dat de rechtspraak regelt vanzelfsprekend is. De bepaling slaat op een ruimer terrein dan de rechtspraak. Vooral het tweede lid van het voorgestelde artikel, waarover nader hieronder, heeft niet zozeer betrekking op rechtspraak, als wel op beslissingsprocessen in het bestuursrecht.
     Daarom zijn wij van oordeel dat het voorgestelde artikel meer thuishoort bij de overige bepalingen inzake wetgeving en bestuur. Het onderhavige wetsontwerp strekt er dan ook toe het nieuwe codificatieartikel te doen opnemen in hoofdstuk 5 van de nieuwe Grondwet, dat de bepalingen over wetgeving en bestuur bevat.

1. Eindrapport, blz. 240.

 

2. Het eerste lid van het voorgestelde artikel


     Opneming in de Grondwet van een grondwettelijke opdracht aan de wetgever het burgerlijk recht, het strafrecht en het procesrecht bij de wet te regelen, achten wij nog steeds zinvol. Schrapping van artikel 164 van de Grondwet zou immers de ongewenste consequentie kunnen hebben dat lagere openbare lichamen - waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan gemeenten - zich bevoegd zouden achten tot het autonoom vaststellen van regels van burgerlijk recht, voor zover zij daarbij niet in strijd handelen met het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. Een dergelijke ontwikkeling moet strijdig worden geacht met

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.