ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1979-1980, 16 057 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 924 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 37)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van één of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen ¹

1. Zie ook artikel 78a en de toelichting daarop, red.

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

 

     Bij de Staten-Generaal is een wetsontwerp in behandeling strekkende tot instelling van het ambt van Nationale ombudsman (1). Met dat wetsontwerp wordt het aanvankelijk vooral uit Scandinavische landen bekende instituut van de ombudsman in onze staatsinrichting geïntroduceerd. In het ontwerp wordt de ombudsman gezien als een ambtsdrager die, onafhankelijk van de regering, klachten onderzoekt omtrent de wijze waarop administratieve organen zich jegens de klager hebben gedragen en vervolgens uitspreekt of die organen zich naar zijn oordeel al dan niet behoorlijk hebben gedragen, zonder dat die uitspraken directe rechtsgevolgen hebben. Met betrekking tot de wijze waarop deze structuur nader is uitgewerkt, wordt voor zover nodig overigens verwezen naar de schriftelijke stukken over het ontwerp.
     Bij het nu ingediende grondwetsherzieningsontwerp is de vraag aan de orde of aan de ombudsmanfunctie een grondwettelijke grondslag dient te worden gegeven en, bij bevestigende beantwoording, wat de Grondwet hierover zou moeten bepalen. In de memorie van toelichting bij het ontwerp van Wet Nationale ombudsman (2) werd reeds het standpunt onderschreven, ingenomen in de onder het kabinet-De Jong ingediende Nota inzake het ombudsmanvraagstuk (3) dat tot invoering van het instituut van de ombudsman kan worden overgegaan zonder voorafgaande grondwetswijziging.
     Ook de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (4) was deze mening toegedaan. Tegen toekenning van de bevoegdheid om, naar aanleiding van voorgevallen bestuursoptreden, overheidsdocumenten op te vragen en ambtenaren te horen, zomede van die om de gedane bevindingen openbaar te maken, vormt de Grondwet naar haar mening geen beletsel, althans wanneer, overeenkomstig het bepaalde bij het bestaande

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.