ONTWERP VAN RIJKSWET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1979-1980, 15 883 (R 1129) (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 927 (R 1176) (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 40)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De artikelen 74, 75 en 76 van de Grondwet
3x De strekking van het wetsvoorstel
 

 

 

1. Inleiding


     Volgens het bestaande artikel 74 der Grondwet verleent de Koning adeldom en kan vreemde adeldom door geen Nederlander worden aangenomen. Artikel 75 bepaalt dat ridderorden ingesteld worden door een wet op voorstel van de Koning. Artikel 76 houdt in de eerste plaats in dat vreemde orden waaraan geen verplichtingen verbonden zijn, mogen worden aangenomen door de Koning en, met zijn toestemming, door de Prinsen van zijn Huis. Voorts bepaalt dat artikel dat in geen geval andere Nederlanders, of de vreemdelingen die in Nederlandse staatsdienst zijn, vreemde ordetekenen, titels, rang of waardigheid mogen aannemen zonder bijzonder verlof van de Koning.
     Dit wetsontwerp strekt ertoe het grondwettelijk verbod tot aanneming door Nederlanders van vreemde adeldom (artikel 74, tweede lid) en de grondwettelijke voorschriften betreffende het aannemen van vreemde ordetekenen c.a. (artikel 76) te doen vervallen. Voorts wordt voorgesteld in de nieuwe Grondwet in een gewijzigde redactie te handhaven een bepaling inzake de verlening van adeldom en een bepaling inzake de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.