ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 1  

Kamerstukken II 1979-1980, 16 162 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 928 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 41)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Rechterlijke macht
3 De bevoegdheid van de rechterlijke macht
4 De militaire rechter
5 Het administratief beroep
xArtikelsgewijs
xx Artikelen II en III
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In het onderhavige wetsontwerp tot grondwetswijziging is het merendeel van de bepalingen samengebracht die wij voorstellen op te nemen in het hoofdstuk "Rechtspraak" van de nieuwe Grondwet. Een tweetal artikelen voor dat hoofdstuk zijn opgenomen in aparte ontwerpen van rijkswet. Het betreft hier het artikel over de Hoge Raad der Nederlanden (artikel 6.6 [118]) en dat over de berechting van ambtsmisdrijven van leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen (artikel 6.7 [119]). Ten aanzien van die twee wetsontwerpen dient ingevolge de bepalingen van het Statuut de procedure van een rijkswet te worden gevolgd.
     De bepalingen over rechtspraak in de huidige Grondwet staan, op een enkele na, in het zevende hoofdstuk van de Grondwet genaamd "Van de Justitie". Dit hoofdstuk bestaat uit twee afdelingen, waarvan de eerste afdeling, die het opschrift "Algemene bepalingen" draagt, in hoofdzaak voorschriften bevat over grondrechten en de rechterlijke competentie en de tweede afdeling, onder de titel "Van de rechterlijke macht", in hoofdzaak artikelen over de inrichting en samenstelling van de rechterlijke macht en over de rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast. In enkele bepalingen wordt verder melding gemaakt van de administratieve rechter, de militaire rechtspraak en de tuchtrechtspraak. Over het administratief beroep zwijgt dit hoofdstuk van de huidige Grondwet.¹
     De Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet heeft zich bij het opstellen van haar advies over de grondwettelijke bepalingen over rechtsbedeling ² in het bijzonder geconcentreerd op inrichting, bevoegdheid en taakuitoefening van de gewone en de administratieve rechtspraak. Verder heeft zij mede aandacht geschonken aan de militaire rechtspraak. Naar een fundamentele herstructurering van de materie heeft zij daarbij niet gestreefd. Zij meende dat daartoe geen aandrang bestond.
     Bij de uitwerking van haar voorstellen heeft de staatscommissie als uitgangspunten genomen dat van een grondwettelijke regeling van de rechtspraak moet worden geëist dat de hoofdlijnen van haar taak en organisatie voldoende vastliggen - zonder dat de wetgever te zeer in zijn mogelijkheden wordt beperkt - en voorts dat voldoende waarborgen zijn opgenomen ter verzekering van de belangen van de justitiabelen.

1. Een bepaalde vorm van administratief beroep voor geschillen tussen openbare lichamen wordt wel beschreven in het tweede hoofdstuk van de huidige Grondwet, namelijk in artikel 79, voor wat betreft de geschillen tussen lagere lichamen.
2. Hoofdstuk VII, blz. 240-278, van het Eindrapport van de staatscommissie.

      blz. 2  Deze uitgangspunten heeft zij uitgewerkt door in navolging van het advies ter zake dat de Hoge Raad naar aanleiding van de Proeve [lees: Proeve voor een nieuwe Grondwet, red.] had uitgebracht,¹ de bevoegdheid van de rechterlijke macht nauwkeurig vast te leggen en grondwettelijke waarborgen voor te stellen omtrent de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.