ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1975-1976, 13 994 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 934 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 47)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 De in artikel 7.12 te vermelden lichamen
3x De overige inhoud van artikel 7.12
 

 

 

1. Inleiding


     In het kader van de herziening van de Grondwet wordt voorgesteld als zevende hoofdstuk in de Grondwet de grondwetsbepalingen inzake de lagere openbare lichamen bijeen te brengen onder het opschrift "Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen". Hierop wordt nader ingegaan in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp inzake provincies en gemeenten. In bedoeld hoofdstuk zullen ook bepalingen een plaats moeten vinden omtrent de materie welke in de bestaande Grondwet is geregeld in het vijfde hoofdstuk "Van openbare lichamen voor beroep en bedrijf" (de artikelen 159, 160 en 161) en in het zesde hoofdstuk "Van andere lichamen met verordenende bevoegdheid" (artikel 162). Het bijgaande wetsontwerp strekt hiertoe. Evenals bij het opstellen van de andere herzieningsontwerpen op het stuk van de lagere openbare lichamen zijn wij bij het onderhavige ontwerp uitgegaan van hetgeen de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet ter zake

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.