ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1975-1976, 13 995 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 935 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 48)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Samenwerking tussen openbare lichamen
3x Geschillen tussen openbare lichamen
 

 

 

1. Inleiding


     Het bijgaande wetsontwerp betreft de laatste twee artikelen van het hoofdstuk "Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen" van de herziene Grondwet.
     De thans voorgestelde artikelen 7.13 [135] en 7.14 [136] hebben betrekking op de samenwerking van en de geschillen tussen openbare lichamen. Deze materie vindt in de geldende Grondwet regeling in de artikelen 158 en 79. De Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet heeft bepalingen hieromtrent tezamen gebracht in het door haar voorgestelde artikel 101 (Eindrapport, blz. 322-324). Wij achten deze combinatie in één artikel echter vanuit een oogpunt van systematiek minder juist, aangezien de beide onderwerpen daarvoor te weinig verband met elkaar hebben. Voorgesteld wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.