ONTWERP VAN RIJKSWET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1975-1976, 13 957 (R 1039) (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 937 (R 1179) (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 50)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

 

     1. Artikel 1 van de huidige Grondwet constateert dat het grondgebied van het Koninkrijk bestaat uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.¹ Het artikel is louter beschrijvend. Op deze grond kon ten aanzien van de wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de onafhankelijkheid van Suriname artikel 55, derde lid, van het Statuut ² buiten toepassing blijven. Dat het artikel geen normatieve betekenis heeft, is hierdoor nog eens beklemtoond. De aanduiding van de samenstelling van het Koninkrijk is met de normen voor de verhouding tussen de rijksdelen te vinden in het Statuut. Deze overweging heeft ons ertoe geleid voor te stellen artikel 1 niet te handhaven, ook niet in dusdanig gewijzigde vorm - in verband met de onafhankelijkheid van Suriname - dat het grondgebied van het Koninkrijk zou bestaan uit Nederland en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.