ONTWERP VAN WET (eerste lezing)

 blz. 3  

Kamerstukken II 1976-1977, 14 457 (eerste lezing)
Kamerstukken II 1980-1981, 16 938 (tweede lezing)
Inwerkingtreding: 28 januari 1983 (Stb. 1983, 51)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van het additionele artikel inzake heerlijke rechten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING  (eerste lezing)

 

 

     Dit wetsontwerp heeft betrekking op additioneel artikel I van de huidige Grondwet, dat naar het oordeel van de regering kan vervallen. De staatscommissie behandelt de materie van additioneel artikel I in haar Eindrapport (blz. 342-344).
     Additioneel artikel I van de Grondwet heeft een tweeledige betekenis. Het eerste lid betreft eigenlijke heerlijke rechten alsmede het kerkelijk collatierecht, het tweede lid de zogenaamde heerlijkheidsgevolgen (accrochementen), ook wel oneigenlijke heerlijke rechten genaamd.
     Eigenlijke heerlijke rechten waren oudtijds de in de handel zijnde rechten op overheidsgezag. Begunstigd door de omstandigheid dat in het oud-vaderlandse recht ten tijde van de Republiek geen scherp onderscheid werd gemaakt tussen privaat- en publiekrecht, hebben deze rechten zich tot de Bataafse omwenteling onverkort weten te handhaven. Bij artikel 24 van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels van de Staatsregeling van 1798 werden zij afgeschaft,ยน doch zestien jaar later bij Souverein Besluit van 26 maart 1814 (Stb. 1814, 46) in getemperde vorm hersteld, namelijk als recht van voordracht voor de vervulling van belangrijke gemeentebedieningen en als recht tot aanstelling in kleinere gemeentebedieningen. Deze rechten werden bij de grondwetsherziening van 1848 afgeschaft ingevolge

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.