Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

TOESLAGENWET

 

 

VOORSTEL VAN WET

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1985-1986, 19 257

Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, die één of meer personen tot hun financiële last hebben (Toeslagenwet)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
1.1 Inleiding
1.2 De plaats van de toeslagen in de minimumbehoeftefunctie
1.3 De gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden
1.4 De derde EG-richtlijn
1.5 De tijdelijkheid van de toeslagenregeling
1.6 De werkingssfeer van de toeslagenregeling
1.7 De uitvoering
2 Financiële consequenties
2.1 Financiering van de toeslagen
2.2 Inkomenseffecten
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen 1 t/m 44
 

 

rblz.|2| 

[Algemeen, red.]

 

1. Algemeen


1.1. Inleiding


     In de memorie van toelichting bij het voorstel van wet met betrekking tot een nieuwe Werkloosheidswet zijn de hoofdlijnen weergegeven van het naar de mening van het kabinet te realiseren herziene stelsel van arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen.
     De betreffende voorstellen van wet voorzien in loongerelateerde uitkeringen in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, welke aanvankelijk 70% van het laatst verdiende loon bedragen.
     De duur van de uitkering in geval van werkloosheid is daarin afhankelijk gesteld van leeftijd en arbeidsverleden van de uitkeringsgerechtigde. Binnen die duur wordt de uitkering in geval van loonderving wegens werkloosheid in gelijke, halfjaarlijkse stappen geleidelijk verminderd tot het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande.

     Na deze zogenaamde loondervingsfase bestaat, bij voortdurende werkloosheid gedurende één jaar [lees: bestaat bij voortdurende werkloosheid, gedurende één jaar, red.] een individueel recht op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande.
     In het nu voorliggende pakket maatregelen zijn geen voorstellen opgenomen die zouden moeten leiden tot een beperking van de duur van loondervingsuitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid.
     Wanneer in het vervolg van deze toelichting wordt gesproken over geleidelijke vermindering van - en in duur beperkte - loondervingsuitkeringen, heeft dit dan ook alleen betrekking op de loondervingsuitkering in geval van werkloosheid.
     Geconstateerd moet worden dat de loondervingsuitkeringen niet in alle gevallen een uitkering garanderen welke ten minste gelijk is aan het sociaal minimum voor een leefeenheid.
     In het geval namelijk dat de uitkeringsgerechtigde feitelijk voorziet in het levensonderhoud van een afhankelijke partner of één of meer kinderen, kan de loondervingsuitkering lager zijn dan het relevante sociaal minimum, te weten 100% respectievelijk 90% van het minimumloon.

     In de situatie dat op grond van de loondervingsfunctie voor degenen die één of meer personen financieel tot hun last hebben nog slechts recht bestaat op een uitkering die lager is dan het relevante sociaal minimum, dient op grond van het door het kabinet gevoerde minimuminkomensbeleid een aanvullende uitkering te worden verstrekt tot het niveau van het relevante sociaal minimum. Het thans voorliggende voorstel van wet beoogt invulling te geven aan dit beleid tijdens loondervings- en tussenfase, zowel bij loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid als bij loonderving wegens werkloosheid.
     Doelstelling van de nu voorgestelde toeslagenregeling is dan ook het verschil tussen het gezinsinkomen uit of in verband met arbeid en het relevante sociaal minimum voor degenen die één of meer personen financieel tot hun last hebben, in geval van loonderving wegens werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid te overbruggen.
     De volgende schematische voorstelling betreffende het verloop van de uitkering bij werkloosheid moge dit illustreren.

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Toeslagenwet | voorstel van wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x