MEMORIE VAN TOELICHTING

Kamerstukken II 1985-1986, 19 383

Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet stelselherziening) ¹

1. Redactie: Tijdens de parlementaire behandeling is de citeertitel van deze wet vervangen door: Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid. De wet is gepubliceerd in Stb. 1986, 567, en is in werking getreden met ingang van 1 januari 1987 (Stb. 1986, 597).

 

 

Nr.r1 KONINKLIJKE  BOODSCHAP

 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

     Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet, houdende intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet stelselherziening)
     De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
     En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

 

's-Gravenhage, 23 januari 1986

 

BEATRIX

 

 

 

Nr.r2 VOORSTEL  VAN  WET

 

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de intrekking van de Werkloosheidswet, de invoering van de nieuwe Werkloosheidswet, de Toeslagenwet, de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers, de Wet houdende nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gehuwden en de Wet, houdende wijziging van de Algemene wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden en de Wet, houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten), alsmede regels te stellen met betrekking tot het in het kader van die intrekking en invoering noodzakelijke overgangsrecht, en voorts een aantal wetten en regelingen in verband daarmee aan te passen; ¹
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Lees: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de intrekking van de Werkloosheidswet, de invoering van de nieuwe Werkloosheidswet, de Toeslagenwet, de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers, de Wet houdende nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid), de Wet houdende wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet-gehuwde personen met gehuwden en de Wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten), alsmede regels te stellen met betrekking tot het in het kader van die intrekking en invoering noodzakelijke overgangsrecht, en voorts een aantal wetten en regelingen in verband daarmee aan te passen;, red.

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepalingen

 

Art. 1 [1].  [MvT]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Werkloosheidswet: de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) zoals die wet luidde op de dag voorafgaande aan die waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking treedt;
c. Wet Werkloosheidsvoorziening: de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) zoals die wet luidde op de dag voorafgaande aan die waarop deze wet in werking treedt;
d. nieuwe Werkloosheidswet: het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende voorstel van wet tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid (Kamerstukken II 1985-1986, 19 261), zoals dat tot wet wordt verheven;
e. Toeslagenwet: het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende voorstel van wet tot verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen die één of meer personen tot hun financiële last hebben (Kamerstukken II 1985-1986, 19 257), zoals dat tot wet wordt verheven;
f. Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers: het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende voorstel van wet tot het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd (Kamerstukken II 1985-1986, 19 260), zoals dat tot wet wordt verheven;
g. Wijzigingswet AAW/WAO: het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende voorstel van wet tot nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Kamerstukken II 1985-1986, 19 256), zoals dat tot wet wordt verheven;
h. Wijzigingswet ABW: het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet-gehuwde personen met gehuwden (Kamerstukken II 1985-1986, 19 259), zoals dat tot wet wordt verheven;
i. Wijzigingswet AOW: het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) (Kamerstukken II 1985-1986, 19 258), zoals dat tot wet wordt verheven;
j. bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereniging als bedoeld in hoofdstuk II van de Organisatiewet Sociale Verzekering;
k. gemeentebestuur: burgemeester en wethouders.

 

 

HOOFDSTUK  II

De werkloosheidswetten

 

AFDELING  I

Algemene bepalingen

 

Art. 2 [2].  [MvT]
-1. De Werkloosheidswet wordt ingetrokken.
-2. De Werkloosheidswet en de daarop berustende bepalingen blijven van toepassing op de rechten, bevoegdheden en verplichtingen over tijdvakken gelegen vóór de dag waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking treedt, voor zover in deze wet of de daarop berustende bepalingen niet anders is bepaald.

 

Art. 3 [3].  [MvT]
Vanaf de dag waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking treedt, ontstaat geen nieuw recht op uitkering op grond van de Wet Werkloosheidsvoorziening als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, 10, en hoofdstuk lIla van die wet.

 

Art. 4 [4].  [MvT]
-1. De Werkloosheidswet en de daarop berustende bepalingen blijven van toepassing ten aanzien van de persoon die op de dag voorafgaande aan die waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking treedt recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet had, zolang hij niet de maximumuitkeringsduur op grond van die wet heeft bereikt, doch ten hoogste tot een halfjaar na de dag waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking treedt.
-2. Met de in het eerste lid bedoelde persoon wordt gelijkgesteld de persoon die op de dag voorafgaande aan die waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking treedt geen recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet had, omdat artikel 31, eerste en tweede lid, zo nodig in verbinding met artikel 39 van die wet op hem van toepassing is, doch die zodra die artikelen niet meer op hem van toepassing zijn vervolgens wel recht op uitkering op grond van die wet zou hebben gehad indien die wet niet zou zijn ingetrokken.
-3. De Werkloosheidswet blijft van toepassing ten aanzien van de persoon:
a. wiens werkgever op de dag voorafgaande aan die waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking treedt in staat van faillissement was verklaard, surséance van betaling was verleend of in een toestand verkeerde als bedoeld in artikel 42a, tweede lid, van de Werkloosheidswet en die in verband daarmee recht had op een betaling op grond van hoofdstuk lIla van laatstgenoemde wet;
b. die op de dag voorafgaand aan die waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking treedt recht had op loonsuppletie op grond van hoofdstuk lllb van de Werkloosheidswet;
voor de duur van de betaling of de duur van de loonsuppletie.
-4. Zolang de Werkloosheidswet op hem van toepassing blijft, wordt de uitkering van de in het eerste of tweede lid bedoelde persoon wiens uitkering niet is berekend naar het minimumdagloon, bedoeld in artikel 12a van die wet, voor de toepassing van de Toeslagenwet beschouwd als uitkering op grond van de nieuwe Werkloosheidswet.
-5. In afwijking van het eerste lid is artikel 26 van de Werkloosheidswet niet van toepassing op de uitkering van de in het eerste, tweede of derde lid bedoelde persoon, doch wordt deze persoon voor de toepassing van de Ziektewet (Stb. 1967, 473) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492) als werknemer in de zin van de nieuwe Werkloosheidswet beschouwd en wordt deze uitkering voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64) als uitkering op grond van de nieuwe Werkloosheidswet aangemerkt.
-6. In aansluiting op het eindigen van het recht op uitkering, bedoeld in het eerste lid, heeft de in het eerste of tweede lid bedoelde persoon recht op uitkering op grond van de nieuwe Werkloosheidswet, tenzij die wet of deze wet dat verhindert.

 

Art. 5 [5].  [MvT]
-1. De Wet Werkloosheidsvoorziening en de daarop berustende bepalingen blijven van toepassing ten aanzien van de persoon die op de dag voorafgaande aan die waarop de nieuwe Werkloosheidswet in werking treedt recht had op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.