Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

INVOERINGSWET  STELSELHERZIENING  SOCIALE  ZEKERHEID

 

 

VOORSTEL VAN WET

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1985-1986, 19 383

Intrekking van de Werkloosheidswet, invoering van een nieuwe Werkloosheidswet en een aantal andere wetten, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet stelselherziening)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De adviezen
3 Werkloosheidsuitkeringen
4 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
5 Overige onderwerpen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen 1 t/m 71
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


    
Zes wetsvoorstellen op het terrein van de sociale zekerheid vormen gezamenlijk het pakket maatregelen dat naar de mening van het kabinet in het kader van de structurele herziening van het stelsel van sociale zekerheid dient te worden getroffen. Drie van deze zes voorstellen strekken tot realisering van geheel nieuwe wetten. Het gaat hierbij om de nieuwe Werkloosheidswet, de Toeslagenwet en de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers [Iow, red.]. Het vierde wetsvoorstel heeft betrekking op de afschaffing van de werkloosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en omvat dan ook wijzigingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het vijfde wetsvoorstel houdt in een wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden in de bijstand. Het zesde wetsvoorstel houdt een wijziging van de Algemene Ouderdomswet in strekkende tot gelijkstelling van niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten.
     De voornoemde zes wetsvoorstellen zijn bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend (Kamerstukken II 1985-1986, 19 256 tot en met 19 261). Het thans voorliggende wetsvoorstel bevat het invoeringsrecht dat behoort bij de eerste vijf van de hiervoor genoemde voorstellen. Onder invoeringsrecht verstaan wij in dit verband niet alleen het tijdstip waarop deze wetten in werking moeten treden, maar ook de intrekking van de huidige Werkloosheidswet (WW), het door het kabinet gewenst geachte overgangsrecht en de uit de voorgenomen maatregelen voortvloeiende wijzigingen van diverse andere wetten en regelingen. Laatstbedoelde wijzigingen liggen voor het belangrijkste gedeelte, doch niet uitsluitend, op het terrein van de sociale zekerheid. Zo worden bij voorbeeld ook wijzigingen voorgesteld van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de loonbelasting 1964.
     Voorts is in dit wetsvoorstel het tijdstip van in werking treden geregeld van de Wijzigingswet AOW. Het bij dit wetsvoorstel behorende overgangsrecht is in die wet zelf geregeld.
    
rblz.|2| Het opnemen van het invoeringsrecht in één afzonderlijk wetsvoorstel heeft een aantal voordelen. Allereerst wordt ermee bereikt dat de nieuwe wetten zelf verschoond blijven van (een groot aantal) overgangsbepalingen. Voorkomen wordt dus dat deze nieuwe wetten tot in lengte van dagen bepalingen bevatten die slechts voor een beperkte tijd van toepassing behoeven te zijn. Verder menen wij dat het de eenvoud en overzichtelijkheid ten goede komt indien alle wijzigingen die een logisch uitvloeisel zijn van de voorgenomen maatregelen op het de eenvoud en overzichtening, [lees: voorgenomen maatregelen op het terrein van de sociale verzekering, red.] in één afzonderlijke wet worden ondergebracht.
     In de memories van toelichting bij de eerdergenoemde wetsvoorstellen ¹ wordt op tal van plaatsen reeds ingegaan op de hoofdlijnen van het overgangsrecht en worden de ter zake gemaakte keuzes toegelicht.
     Waar mogelijk zal in deze memorie van toelichting dan ook worden volstaan met verwijzing naar die plaatsen.
     Dit wetsvoorstel bevat een groot aantal maatregelen van zeer verschillend karakter, soms uitsluitend van technische aard en soms van meer inhoudelijke betekenis. In dit algemeen deel wordt volstaan met een korte aanduiding van de hoofdzaken. Het accent zal ook meer dan in de toelichtingen bij de overige wetsvoorstellen liggen op de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | IWS | voorstel van wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x