MEMORIE VAN TOELICHTING

Kamerstukken II 1990-1991, 22 228

Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume) ┬╣

1. Redactie: de wet is gepubliceerd in Stb. 1992, 82, en is in werking getreden met ingang van 1 maart 1992 (Stb. 1992, 83).

 

 

Nr.r1 KONINKLIJKE  BOODSCHAP

 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

     Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume).
     De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
     En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

 

's-Gravenhage, 3 september 1991

 

BEATRIX

 

 

 

Nr.r2 VOORSTEL  VAN  WET

 

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen gericht op vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de inschakeling van arbeidsongeschikte werknemers in het arbeidsproces teneinde het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken, te komen tot een herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen aan te brengen en daartoe de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I [I].  [MvT]
De Ziektewet (Stb. 1987, 88) wordt als volgt gewijzigd:
A [A]. [MvT]
In artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het eerste en tweede lid vervalt telkens de laatste volzin.
2. In het vijfde lid vervalt de zinsnede "en worden in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt".
3. Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot zevende en achtste lid wordt na het vijfde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
-6. De in het eerste en tweede lid bedoelde regelen en de in het vijfde lid bedoelde besluiten kunnen bepalingen bevatten op grond waarvan het dagloon tijdens de uitkering kan worden herzien.
B [B]. [MvT]
In artikel 26a wordt "Onze Minister" vervangen door: De Sociale Verzekeringsraad.
C [C]. [MvT]
In artikel 28 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het tweede lid vervalt "en b".
2. In het vierde lid wordt "Onze Minister" vervangen door: de Sociale Verzekeringsraad.
D [D]. [MvT]
In artikel 29 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
-1. Het ziekengeld bedraagt 70% van het dagloon van de verzekerde.
2. Het zesde lid wordt vervangen door:
-6. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede en vijfde lid worden met perioden waarover ziekengeld wordt uitgekeerd, gelijkgesteld perioden waarover in verband met het bepaalde in het derde lid, alsmede in verband met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 30, 31, 32, 42 of 44, geen ziekengeld wordt uitbetaald.
3. In het achtste lid wordt de zinsnede "van de vierde week voorafgaand aan de vermoedelijke datum van bevalling" vervangen door: waarop de bevalling binnen vier weken is te verwachten.
4. Het negende lid wordt vervangen door:
-9. Het ziekengeld, bedoeld in het zevende lid, wordt uitgekeerd tot en met zestien weken na de dag waarop de bevalling plaatsvond, verminderd met het aantal dagen waarover ziekengeld is uitgekeerd of door toepassing van artikel 31, tweede lid, geen ziekengeld is ontvangen, in de periode vanaf de eerste dag waarop de bevalling binnen zes weken was te verwachten tot en met de vermoedelijke datum van de bevalling of, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van de bevalling.
5. Het twaalfde en dertiende lid vervallen, waarna het veertiende lid wordt vernummerd tot twaalfde lid.
E [E]. [MvT]
Na artikel 29 wordt een nieuw artikel 29a ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.