VOORSTEL VAN WET

 blz. 1  

Kamerstukken II 1990-1991, 22 228

Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Historisch overzicht van ontwikkelingen en beleidsvoornemens
1.1 Inleiding
1.2 Ontwikkeling van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
1.3 TWVA-voorstellen en kabinetsstandpunt
1.4 Najaarsoverleg
1.5 De adviezen van de Sociale Verzekeringsraad, het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, het Spoorwegpensioenfonds en het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
1.6 Het advies van de Sociaal-Economische Raad over de mogelijke doorwerking van een differentiatie van de Ziektewetpremie
1.7 Concretisering van maatregelen
2 Uitwerking concrete voorstellen
2.1 Het systeem van bonusuitkeringen en geldelijke bijdragen (BMS)
2.2 Premiedifferentiatie ZW
2.3 Loonkostensubsidie
2.4 Verhoging ziekengeld
2.5 Verbeterde toepassing artikel 30 ZW
2.6 Invoering instrument analoog aan artikel 30 ZW in de WAO en AAW
2.7 Uitstel schatting bij scholing
2.8 Herziening naar een hoger dagloon of hogere grondslag (artikel 40 WAO/29a AAW)
2.9 Ruimere toepassing artikel 33 AAW en 44 WAO
2.10 Verplichte zesdemaandsmelding aan de GMD
2.11 Een verplichte zesdemaandsmelding en een verplichte keuring voor de overheidssector in het kader van de fictieve uitvoering van de AAW
2.12 Wijziging Wagw
2.13 Internationale aspecten
2.14 Evaluatie en onderzoek
3 Het overdragen van bevoegdheden in de Ziektewet
3.1 Inleiding
3.2 Overwegingen en doelstelling
3.3 Advies Sociaal-Economische Raad
3.4 Hoofdlijnen bij de herschikking van bevoegdheden
4 Maatregelen in de overheidssfeer
5 Financiële en volume-effecten
5.1 Inleiding
5.2 Kwantitatieve doelstellingen ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid
5.3 Directe effecten van enkele maatregelen uit het pakket
6 Gevolgen voor vrouwen en deregulering
6.1 Gevolgen voor vrouwen
6.2 Dereguleringsaspecten
xArtikelsgewijs
xxxx Artikelen I t/m XVII
 

 

 

Algemeen

 

1. Historisch overzicht van ontwikkelingen en beleidsvoornemens


1.1. Inleiding


     In het Regeerakkoord van november 1989 is als kabinetsdoelstelling vastgelegd zo spoedig mogelijk te komen tot een situatie waarbij het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen in ieder geval niet meer toeneemt. Onder meer met inzet van de in dit voorstel van wet opgenomen maatregelen moet deze situatie worden bereikt. Deze maatregelen richten zich vooral op het creëren van extra mogelijkheden voor arbeidsongeschikten om (weer) aan het arbeidsproces deel te nemen respectievelijk daaraan te blijven deelnemen. Dit voorstel van wet bevat wijzigingen in onder meer de Ziektewet (ZW), de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet arbeid gehandicapte werknemers (Wagw). Deze wijzigingen vloeien voort uit de voorstellen van de Tripartiete Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TWVA) van 20 oktober 1989 (Kamerstukken II 1989-1990, 21 300 XV, nr. 8), het kabinetsstandpunt van 6 maart 1990 naar aanleiding van deze voorstellen (Kamerstukken II 1989-1990, 21 300 XV, nr. 65) alsmede uit de gemeenschappelijke verklaring volumebeleid arbeidsongeschiktheid, overeengekomen tussen kabinet en de Stichting van de Arbeid tijdens het Najaarsoverleg van 2 oktober 1990 (Kamerstukken II 1989-1990, 21 800 XV, nr. 9).

     De maatregelen in dit voorstel van wet vormen een onderdeel van een meersporenbeleid gericht op preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, (re)integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en verbetering van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen.  blz. 2  Uitgangspunten bij dit beleid zijn het terugdringen van (de groei van) het arbeidsongeschiktheidsvolume en het bieden van betere mogelijkheden aan een arbeidsongeschikte wat betreft de deelname aan het arbeidsproces.

     In de gemeenschappelijke verklaring volumebeleid arbeidsongeschiktheid van 2 oktober 1990 is aangegeven dat in het voorliggende voorstel van wet ook de wijzigingen in de ZW zouden worden meegenomen in verband met een herschikking van bevoegdheden tussen overheid en sociale partners. Vergroting van verantwoordelijkheden in het kader van de ZW sluit immers aan bij de verantwoordelijkheid die sociale partners dragen bij terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, met name op het vlak van preventie. Als voorbeeld hiervan moge dienen de premiedifferentiatie ZW op ondernemingsniveau waaraan sociale partners, vertegenwoordigd in de besturen van de bedrijfsverenigingen, nadere invulling zullen moeten geven.

     In het najaarsoverleg werd afgesproken dat het kabinet een adviesaanvrage zou richten aan de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin de AAW, de WAO en de Wagw in hun onderlinge relatie in discussie komen. De reden daarvoor was dat het kabinet, hoewel het het vertrouwen had dat het najaarsoverleg positieve effecten zou hebben, ernstig rekening hield met de mogelijkheid dat zijn doelstellingen daarmee

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.