MEMORIE VAN TOELICHTING

Kamerstukken II 1988-1989, 21 221

Algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht) ¹

1. Redactie: de wet is gepubliceerd in Stb. 1992, 315, en is in werking getreden met ingang van 1 januari 1994 (Stb. 1993, 693).

 

 

Nr.r1 KONINKLIJKE  BOODSCHAP

 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

     Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht).
     De toelichtende memorie (en bijlagen), die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
     En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

 

’s-Gravenhage, 17 juli 1989

 

BEATRIX

 

 

 

Nr.r2 VOORSTEL  VAN  WET

 

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 107, tweede lid, van de Grondwet de wet algemene regels van bestuursrecht dient vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 1.1 [1:1].  [MvT]
-1. In deze wet wordt verstaan onder bestuursorgaan: een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed, behalve:
a. de wetgevende macht;
b. de kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;
c. onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast;
d. de Raad van State en zijn afdelingen;
e. de Algemene Rekenkamer;
f. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen;
g. de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen, de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, alsmede de commissies uit het midden van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen.
-2. In deze wet wordt onder bestuursorgaan mede verstaan een ingevolge het eerste lid uitgezonderd orgaan, voor zover dit besluiten neemt of handelingen verricht waarop titel Il van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 1929, 530) van toepassing is.

 

Art. 1.2 [1:2].  [MvT]
-1. In deze wet wordt verstaan onder belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
-2. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als hun belangen beschouwd.
-3. Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

 

Art. 1.3 [1:3].  [MvT]
In deze wet wordt verstaan onder:
a. besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;
b. beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan;
c. aanvraag: een verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen.

 

Art. 1.4 [1:4].  [MvT]
-1. In deze wet wordt verstaan onder administratieve rechter: een onafhankelijk, bij de wet ingesteld orgaan dat met administratieve rechtspraak is belast.
-2. Een orgaan als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie (Stb. 1972, 463) wordt slechts aangemerkt als een administratieve rechter voor zover de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1956, 323) van toepassing is.

 

Art. 1.5 [1:5].  [MvT]
In deze wet wordt verstaan onder:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.