MEMORIE VAN TOELICHTING

Kamerstukken II 1992-1993, 22 824

Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende tot herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen) ¹

1. Redactie: de wet is gepubliceerd in Stb. 1993, 412, en is in werking getreden met ingang van 1 augustus 1993 (Stb. 1993, 413).

 

 

Nr.r1 KONINKLIJKE  BOODSCHAP

 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

     Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende ¹ tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende tot herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen).
     De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
     En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

1. Volgens de redactie dient "houdende" te vervallen.

 

's-Gravenhage, 22 september 1992

 

BEATRIX

 

 

 

Nr.r2 VOORSTEL  VAN  WET

 

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op terugdringing van het arbeidsongeschiktheidsvolume het arbeidsongeschiktheidscriterium in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de overheidspensioenwetten te herzien en het recht op uitkering ingevolge die wetten aan een termijn te binden, in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de overheidspensioenwetten de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband te brengen met de leeftijd waarop de uitkering wordt toegekend en een stimuleringsmaatregel te treffen voor arbeidsongeschikten die herintreden op de arbeidsmarkt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Wetswijzigingen

 

Art. I [I].  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89) wordt gewijzigd als volgt:
A [A]. [MvT]
Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:
Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
-2. Minimumloon is het minimumloon per maand, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), of, indien het een werknemer jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van genoemde wet, beide vermeerderd met de daarover berekende vakantietoeslag, bedoeld in artikel 15 van die wet, en vervolgens gedeeld door 21,75.
B [B]. [MvT]]
Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.
2. Het tweede lid komt te luiden:
-2. Degene die op en sedert het tijdstip dat zijn verzekering een aanvang neemt reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van het eerste lid, wordt voor wat de door hem aan deze wet te ontlenen aanspraken betreft als geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt aangemerkt indien hij als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen hetgeen soortgelijke personen die in dezelfde mate arbeidsongeschikt zijn in de zin van het eerste lid, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.
3. Het vijfde lid komt te luiden:
-5. In het eerste en tweede lid wordt onder de eerstgenoemde arbeid verstaan alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de werknemer met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.
C [C]. [MvT]
Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder vernummering van het eerste en tweede lid tot tweede en derde lid wordt een nieuw eerste lid ingevoegd, luidende:
-1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van deze wet bestaat achtereenvolgens uit een loondervingsuitkering waarvoor het dagloon als maatstaf geldt en een vervolguitkering waarvoor het vervolgdagloon als maatstaf geldt.
2. In het tot tweede lid vernummerde eerste lid wordt na "het dagloon" telkens ingevoegd: of het vervolgdagloon.
3. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
-4. Indien de verzekerde zonder redelijke gronden weigert deel te nemen aan een voor hem gewenste opleiding of scholing of onvoldoende meewerkt aan het bereiken van een gunstig resultaat ervan, wordt er bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid van uitgegaan dat die opleiding of scholing is afgerond.
D [D]. [MvT]
Na artikel 21 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 21a. [MvT]
De duur van de loondervingsuitkering is voor degene die op de datum met ingang waarvan hem arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend:
58 jaar of ouder is zeven jaar;
53 jaar of ouder is vier jaar;
48 jaar of ouder is drie jaar;
43 jaar of ouder is tweeënhalf jaar;
38 jaar of ouder is twee jaar;
33 jaar of ouder is anderhalf jaar; en
jonger is dan 33 jaar één jaar.
Art. 21b. [MvT]
-1. Na afloop van de in artikel 21a bedoelde periode bestaat recht op vervolguitkering in aanmerking genomen ¹ met als maatstaf het vervolgdagloon.
-2. Het vervolgdagloon is gelijk aan het minimumloon verhoogd met een percentage van het verschil tussen het dagloon en het minimumloon.
-3. Voor de berekening van het vervolgdagloon geldt een percentage van 2,5-maal het aantal verstreken jaren tussen het 18de jaar en de leeftijd van de betrokkene op de datum met ingang waarvan hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend.
-4. Indien het dagloon lager is dan het minimumloon, wordt het vervolgdagloon vastgesteld op het dagloon.
-5. Voor de toepassing van artikel 21a en het derde lid wordt voor degene ten aanzien van wie artikel 35, tweede lid, wordt toegepast als datum met ingang waarvan de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend in aanmerking genomen de datum waarop de arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn toegekend als dat lid niet was toegepast.
E [E]. [MvT]
In artikel 22, eerste lid, wordt na "zijn dagloon" ingevoegd: of zijn vervolgdagloon.
F [F]. [MvT]
Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
1. Voor de tekst van het artikel wordt de aanduiding "-1." geplaatst, waarna, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, onderdeel f wordt toegevoegd, luidende:
f. indien belanghebbende zich niet houdt aan de voorschriften, bedoeld in artikel 34, derde lid.
2. Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
-2. De Sociale Verzekeringsraad kan met betrekking tot de bij artikel 25 en het eerste lid aan de bedrijfsvereniging gegeven bevoegdheid nadere regelen stellen.
G [G]. [MvT]
Artikel 34 komt als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.