Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  VOLTOOIING  EERSTE  FASE  HERZIENING  RECHTERLIJKE  ORGANISATIE

(Tevens Tweede tranche Awb en herziene Beroepswet)

 

 

VOORSTEL VAN WET

rblz.|1| 

Kamerstukken II 1991-1992, 22 495

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemene beschouwingen
1.1 Oogmerk en inhoud van het wetsvoorstel
1.2 Opbouw van de memorie van toelichting
1.3 De herziening van de rechterlijke organisatie
1.4 Het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming
1.5 Plaatsbepaling van het wetsvoorstel
1.6 Opbouw van het wetsvoorstel
1.7 Voorbereiding van het wetsvoorstel
2 Uniform bestuursprocesrecht
2.1 Algemeen
2.2 Bestuursrecht en bestuursprocesrecht
2.3 Uitgangspunten voor het nieuwe, uniforme bestuursprocesrecht
2.4 Bestuursprocesrecht en burgerlijk procesrecht
2.5 Systematiek van het nieuwe bestuursprocesrecht
2.6 Enkele rechtsvergelijkende opmerkingen
3 Definitieve voorzieningen in kroongeschillen
3.1 Algemeen
3.2 Vervanging van beroep op de Kroon door beroep bij een administratieve rechter
3.3 Welke administratieve rechter?
3.4 Het vervallen van de mogelijkheid van centrale sturing en de compensatie daarvoor
3.5 Ambtsberichten
3.6 Bevoegdheden TwK-rechter
4 Rechtseenheidsvoorziening
4.1 Algemeen
4.2 Het bereik van de rechtseenheidsvoorziening
4.3 De vormgeving van de rechtseenheidsvoorziening
4.4 Het prejudiciŽle stelsel
5 Personele, financiŽle en organisatorische consequenties voor de Raad van State en de rechterlijke organisatie
5.1 Algemeen
5.2 Personele en financiŽle consequenties voor de Raad van State en de rechterlijke organisatie
5.3 Organisatorische consequenties voor de rechtbanken
6 Gevolgen voor het bestuur
7 Deregulering
xArtikelsgewijs
2. Algemene wet bestuursrecht
I Voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht (artt. 1.1 t/m 8.4.1)
3. Wijziging van rechtstreeks betrokken institutionele en processuele wetten
IIIx Beroepswet (artt. 1 t/m 28)
6. Overgangs- en slotbepalingen (artt. I t/m VII)
 

 

rblz.|8| 

Algemeen

 

1. Algemene beschouwingen


1.1. Oogmerk en inhoud van het wetsvoorstel


     De totstandkoming van de thans voorgestelde wet zal mogen worden beschouwd als een mijlpaal in de ontwikkeling van de rechterlijke organisatie in Nederland in het algemeen en van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming in het bijzonder.

     Het wetsvoorstel bevat primair de wettelijke voorzieningen ter voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie:
- het instellen van algemeen bevoegde enkelvoudige en meervoudige administratieve kamers bij de arrondissementsrechtbanken voor het behandelen en beslissen van bestuursrechtelijke zaken in eerste aanleg;
- het invoeren van administratieve rechtspraak in twee instanties voor een groot aantal bestuursrechtelijke zaken die thans nog in ťťn instantie bij de Raad van State worden behandeld en beslist;
- het treffen van definitieve voorzieningen in kroongeschillen;
- het opnemen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van een algemene regeling van het bestuursprocesrecht;
- het treffen van een voorlopige voorziening binnen de rechtspraak ter verwezenlijking van eenheid in de toepassing van het recht binnen de bestuursrechtspraak en tussen de bestuursrechtspraak, de civiele rechtspraak en de strafrechtspraak.

     Het wetsvoorstel bevat tevens de wijziging van een aantal wetten ter aanpassing aan het voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht (Kamerstukken II, 21 221), de zogenoemde eerste tranche van de Awb. Het gaat daarbij om die wetten of onderdelen van wetten die, in verband met de samenhang met het onderhavige wetsvoorstel, niet zijn aangepast in het kader van het voorstel voor een Aanpassingswet Awb (Kamerstukken II, 22 061) en de daarop aansluitende aanpassingswetten.

 

1.2. Opbouw van de memorie van toelichting


     De memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en de artikelsgewijze toelichting. Het algemeen deel omvat zeven onderdelen. Na de algemene beschouwingen (1) wordt wat uitgebreider aandacht besteed aan drie belangrijke elementen van het wetsvoorstel: het uniform bestuursprocesrecht (2), de definitieve voorzieningen in kroongeschillen (3) en de rechtseenheidsvoorziening (4). Daarna wordt aandacht besteed aan de personele, financiŽle en organisatorische consequenties voor de Raad van State en de rechterlijke organisatie (5) en aan de gevolgen voor het bestuur (6). Onderdeel 7 ten slotte bevat de dereguleringsparagraaf. De artikelsgewijze toelichting bevat op een belangrijk aantal plaatsen uitwerkingen van in het algemeen deel globaal aangeduide punten, meestal door middel van een algemene toelichting op een afgerond deel van het wetsvoorstel.

 

1.3. De herziening van de rechterlijke organisatie


1.3.1. Algemeen

     In het op 29 juni 1989 onder de titel "Naar een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie" aan de Tweede Kamer aangeboden standpunt over het Eindrapport van de Staatscommissie Herziening rblz.|9| Rechterlijke Organisatie (deel I) (Kamerstukken II 1988-1989, 21 206, nr. 2) en het op 2 maart 1989 aan de Tweede Kamer aangeboden standpunt over de invoering van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Awb | voorstel van wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x