VOORSTEL VAN WET

 blz. 1  

Kamerstukken II 1992-93, 22 899

Wijziging van de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede het treffen van een regeling voor het overheidspersoneel, in verband met terugdringing van het ziekteverzuim (Wet terugdringing ziekteverzuim)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Achtergrond voorgestelde maatregelen
1.1 Algemeen
1.2 Wet TAV
1.3 SER-adviesaanvrage
1.4 Beleidssuggesties adviesaanvrage
1.5 Bijstelling ramingen
1.6 Kabinetsbesluit op hoofdlijnen
1.7 Nadere aanbeveling van de Stichting van de Arbeid inzake bestrijding van het ziekteverzuim
1.8 Amendering Wet TAV door Tweede Kamer
1.9 De adviezen van de Sociale Verzekeringsraad (SVr) en Arboraad
2 SER-advies
2.1 Algemeen
2.2 Invoering bedrijfsgezondheidszorg
2.3 Goed werkgeverschap
2.4 Wijziging ontslagbescherming
2.5 Meldingsplicht bij bedrijfsverenigingen
2.6 Aanwijzingen omtrent de inrichting van de arbeid en de arbeidsplaats
2.7 Terugkeerrecht
3 Concrete maatregelen
3.1 Inleiding
3.2 Vergroting financiële betrokkenheid van de individuele werkgever
3.3 Vergroting financiële betrokkenheid van werknemers bij ziekteverzuim
3.4 Terugkeerplan
3.5 Relevante internationale aspecten
3.6 Evaluatie en onderzoek
4 Financiële effecten van de voorgestelde maatregelen
4.1 Inleiding
4.2 Directe effecten
4.3 Indirecte effecten
4.4 Effect op werkloosheidsregelingen
4.5 Administratiekosten
4.6 Samenvattend
5 Maatregelen overheid
5.1 Algemeen
5.2 Budgettaire effecten bij de overheid
6 Gevolgen voor vrouwen en deregulering
6.1 Gevolgen voor vrouwen
6.2 Dereguleringsaspecten
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XXI
 

 

 blz. 3  

[Algemeen, red.]

 

1. Achtergrond voorgestelde maatregelen


1.1. Algemeen


     Het voorgenomen beleid ten aanzien van het terugdringen van het ziekteverzuim en het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt - voor zover daartoe wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn - in een drietal wetsvoorstellen aan het parlement voorgelegd.

     Op 1 maart 1992 is de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet TAV, Wet van 26 februari 1992, Stb. 1992, 82) in werking getreden. Het voorstel van Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA) is op 21 september jongstleden ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel TBA betreft de kabinetsvoorstellen inzake de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de ambtelijke invaliditeitspensioenregelingen. Het nu voorliggende wetsvoorstel betreft met name de wijzigingen in de Ziektewet (ZW) en het Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede het treffen van een regeling voor het overheidspersoneel, in verband met terugdringing van het ziekteverzuim.

 

1.2. Wet TAV


     De op 1 maart 1992 in werking getreden Wet TAV is gebaseerd op het advies van de Tripartiete Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TWVA) van 20 oktober 1989 en de afspraken tussen overheid en centrale organisaties van werkgevers en werknemers, overeengekomen tijdens het Najaarsoverleg van 2 oktober 1990.

     In hoofdstuk 1 (Historisch overzicht van ontwikkelingen en beleidsvoornemens) van de memorie van toelichting bij de Wet TAV is uitvoerig ingegaan op de achtergrond en de noodzaak van het grote aantal maatregelen gericht op de terugdringing van het ziekteverzuim en het beroep op de WAO, de AAW en de ambtelijke invaliditeitspensioenregelingen.

     De Wet TAV bevat onder meer de volgende wijzigingen van de ZW, de WAO, AAW, de Wagw [Wet arbeid gehandicapte werknemers, red.] en het BW.
- Invoering van een premiedifferentiatiesysteem in de ZW waarbij een onderneming die boven het gemiddeld ziekteverzuim van de bedrijfstak uitkomt een hogere ZW-premie en een onderneming die onder het bedrijfstakgemiddelde blijft een lagere ZW-premie betaalt. Bij Koninklijk besluit van 9 september 1992, Stb. 1992, 495, is bepaald dat de premiedifferentiatie op 1 januari 1993 van kracht wordt.
- De bedrijfsvereniging krijgt daarmee tevens de bevoegdheid ook het op het loon van de werknemer in te houden deel van de ZW-premie (maximaal 1%) te verhogen of te verlagen afhankelijk van het ziekteverzuim binnen de onderneming.
- Een verhoging van de ZW-uitkering tot 100% van het dagloon voor heringetreden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten gedurende ziekteperioden gelegen in de eerste drie jaar na herintreding.
- Verbetering en verruiming van de mogelijkheden tot (gedeeltelijk) hervatten in passend werk door een zieke werknemer.
- Het verplicht opleggen van sancties door de bedrijfsvereniging aan de werknemer of de werkgever bij weigering om mee te werken aan (gedeeltelijke) werkhervatting door een zieke werknemer.
 blz. 4  - De herverdeling van bevoegdheden tussen overheid en sociale partners in het kader van de ZW wordt vastgelegd. Hierbij wordt onder meer artikel 1638c BW gewijzigd waardoor de wachtdagen heronderhandelbaar worden.
- Invoering van een bonus/malussysteem waarbij een werkgever die een arbeidsongeschikte in dienst neemt een bonusuitkering krijgt en een geldelijke bijdrage wordt opgelegd als een werknemer arbeidsongeschikt wordt (dan wel toegenomen arbeidsongeschikt).
- Invoering van een loonkostensubsidie (maximaal 20% van het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.