Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1993-1994, 23 681.
Handelingen II 1994-1995, 1164-1166.
Kamerstukken I 1994-1995, 23 681 (74, 74a).
Handelingen I 1994-1995, zie vergadering d.d. 19 december 1994.

 

 

WET van 21 december 1994, Stb. 1995, 32, tot partiƫle wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen. Inwerkingtreding: 27 januari 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in de mogelijkheid om geldboete tezamen met gevangenisstraf of hechtenis op te leggen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XII.
Artikel 18 van de Coƶrdinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.