Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 23 938.
Handelingen II 1994-1995, blz. 3289.
Kamerstukken I 1994-1995, 23 938 (222, 222a).
Handelingen I 1994-1995, zie vergadering d.d. 21 maart 1995.

 

 

WET van 23 maart 1995, Stb. 1995, 198, houdende regeling van de organisatie belast met de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen en met de vaststelling en inning van ouderbijdragen voor jeugdhulpverlening (Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Inwerkingtreding: 1 januari 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitoefening van de taken met betrekking tot de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen en de vaststelling en inning van ouderbijdragen jeugdhulpverlening door de dependance Gouda van de raad voor de kinderbescherming Den Haag en door de daar gedetacheerde werkeenheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzelfstandigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  6

Wijziging van andere wetten

 

Art. 30.
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 5a worden de woorden "de raad voor kinderbescherming" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.