Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1993-1994, 1994-1995, 23 543.
Handelingen II 1993-1994, blz. 6097-6123; 1994-1995, blz. 162.
Kamerstukken I 1994-1995, 23 543 (23, 23a, 23b, 23c, 23d).
Handelingen I 1994-1995, blz. 1159-1166.

 

 

WET van 4 mei 1995, Stb. 1995, 302, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer. Inwerkingtreding: 1 juli 1995 (Stb. 1995, 303).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter nadere uitwerking van artikel 107, tweede lid, van de Grondwet wenselijk is de Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met regels betreffende het gebruik van de Nederlandse en de Friese taal in het bestuurlijk verkeer, teneinde de positie van de Nederlandse taal te waarborgen, alsmede groter gewicht toe te kennen aan de beginselen van gelijke behandeling en gelijkwaardigheid van de Friese taal in de provincie Friesland;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
In de Algemene wet bestuursrecht wordt na afdeling 2.1 een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:
AFDELING 2.2. Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer
Art. 2:6.
-1. Bestuursorganen en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen gebruiken de Nederlandse taal, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
-2. In afwijking van het eerste lid kan een andere taal worden gebruikt indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.
Art. 2:7.
-1. Een ieder kan de Friese taal gebruiken in het verkeer met bestuursorganen, voor zover deze in de provincie Friesland zijn gevestigd.
-2. Het eerste lid geldt niet indien het bestuursorgaan heeft verzocht de Nederlandse taal te gebruiken op de grond dat het gebruik van de Friese taal tot een onevenredige belasting van het bestuurlijk verkeer zou

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.