Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 24 259.
Handelingen II 1995-1996, blz. 1623.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 259 (92, 92a).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 4 december 1995.

 

 

WET van 6 december 1995, Stb. 1995, 592, tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen. Inwerkingtreding: 15 december 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is een aantal wetten aan te passen aan de Wet houdende nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XVII.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt onderdeel A.3 te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.