Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 23 646.
Handelingen II 1994-1995, blz. 3898-3919, 3924-3940, 3951-3977, 4228-4258, 4359-4379, 4525-4527, 4665-4694, 4719-4720, 4808-4819, 4986-4988.
Kamerstukken I 1994-1995, 23 646 (280); 1995-1996, 23 646 (24, 24a, 24b (herdr.), 24c, 24d).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 21 november 1995.

 

 

WET van 23 november 1995, Stb. 1995, 598, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeidstijdenwet). Inwerkingtreding: 1 januari 1996 (Stb. 1995, 600).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid, zulks mede in verband met de tenuitvoerlegging van de Richtlijnen van de Raad van de Europese Unie van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PbEG 1993, L 307) en van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PbEG 1994, L 216), en mede ter bevordering van de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken, alsmede andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid, noodzakelijk is wettelijke regelen te stellen inzake arbeids- en rusttijden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  12

Overgangs- en slotbepalingen

 

ยง 12.4.  Wijziging regelgeving samenhangende met de Inspectiedienst SZW

 

Art. 12:20. Ziektewet
De Ziektewet wordt gewijzigd als volgt:
A.
In artikel 39a, tweede lid, wordt "aan het bevoegde districtshoofd, als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet" vervangen door: aan een daartoe door Onze Minister aangewezen onder hem ressorterende

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.