Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 24 205.
Handelingen II 1995-1996, blz. 1045-1068, 1184-1213, 1224-1229, 1243-1246.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 205 (83, 83a, 83b).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 20 december 1995.

 

 

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 639, houdende privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Wet privatisering ABP). Inwerkingtreding: 1 januari 1996, zie artikel 78.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor de pensioenen van het overheidspersoneel in handen te leggen van de betrokken sociale partners en met het oog daarop het Algemeen burgerlijk pensioenfonds om te vormen tot een privaatrechtelijk pensioenfonds waarop de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing is, alsmede dat in verband daarmee een voorziening dient te worden getroffen inzake de arbeidsongeschiktheidsverzekering van dat personeel;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Beroepswet relevante artikelen, red.]

 

 

ยง 11.  Overige en slotbepalingen

 

Art. 65.
Aan onderdeel A van de bijlage bij de Beroepswet wordt toegevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.