Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  AWBZ  IN  VERBAND  MET  AFSCHAFFING  VERZEKERAARSBUDGETTERING  KOSTEN  AWBZ-VERSTREKKINGEN

Versie 20 december 1995

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1995-1996, 24 429.
Handelingen II 1995-1996, blz. 2452-2459, 2596-2597.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 429 (133, 130a).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 19 december 1995.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 681, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien van de kosten van AWBZ-verstrekkingen. Inwerkingtreding: 1 januari 1996, zie artikel VIII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enige andere wetten te wijzigen in verband met de afschaffing van de budgettering van de kosten van verstrekkingen en uitkeringen en de afschaffing van de nominale premie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 6, derde lid, vervalt ", onverminderd het bepaalde bij artikel 17, achtste lid,".
B.
Artikel 17 komt te luiden:
Art. 17.
-1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verzekerde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, aan het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan waarbij hij is ingeschreven, een, voor alle verzekerden gelijke, bij ministeriŽle regeling vast te stellen premie is verschuldigd. Bij de algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat ten aanzien van daarbij aangegeven groepen van verzekerden een afwijkende premie kan worden vastgesteld.
-2. Bij de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de betaling van de premie en de gevolgen van niet tijdige betaling.
-3. De premie wordt aangewend ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen die aan de uitvoering van deze wet voor het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan zijn verbonden.
-4. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x