Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  INVOEGING  ARTIKEL  3b  ZFW

Versie 20 december 1995

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1995-1996, 24 475.
Handelingen II 1995-1996, blz. 2593.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 475 (130a).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 19 december 1995.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 682, tot invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet. Inwerkingtreding: 29 december 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de aanpassingssystematiek met betrekking tot de inkomensgrens voor AOW-gerechtigden in de Ziekenfondswet te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 3a, negende lid, vervalt.
B.
[MvT]
Na artikel 3a wordt een nieuw artikel 3b ingevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x