blz. 1  

Kamerstukken II 1995-1996, 24 475

Invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Met ingang van 1 juli 1994 trad de Wet van 9 juni 1994 tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden (verplichte ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden) en aanpassing van AOW-rechten in verband met te betalen premies ziektekostenverzekering (Stb. 1994, 465; hierna aan te duiden als "de Wet-Van Otterloo"), in werking. Die wet voorziet - door wijziging van artikel 3, eerste lid, van de Ziekenfondswet (Zfw) - in de verplichte ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden wier inkomen lager is dan een bij die wet vastgesteld bedrag. Bij de inwerkingtreding van de Wet-Van Otterloo bedroeg de Zfw-inkomensgrens voor AOW-gerechtigden ƒ30 500,-.
     De jaarlijkse aanpassing van het bedrag van deze inkomensgrens voor AOW-gerechtigden zou plaatsvinden op gelijke wijze als de jaarlijkse herziening van het bedrag van de loongrens voor werknemers, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Zfw. Hierin voorziet artikel I, onderdeel B, van de Wet-Van Otterloo (toevoeging van een negende lid aan artikel 3a van de Zfw).

     In de hier bedoelde bepaling inzake de aanpassingssystematiek van de Zfw-inkomensgrens voor AOW-gerechtigden is echter geen rekening gehouden met het feit dat de Wet-Van Otterloo mede voorziet in een aanpassing van de Zfw-premiesystematiek voor AOW-gerechtigden waardoor, als gevolg van toepassing van de netto-nettokoppeling, het bruto-AOW-pensioen stijgt (AOW-brutering). In het kader van de herziening van de premiesystematiek regelt artikel I, onderdeel D, van de Wet-Van Otterloo (door middel van toevoeging van een derde lid aan artikel 18 van de Zfw) dat AOW-gerechtigden over hun AOW-pensioen een procentuele premie verschuldigd zijn naar hetzelfde percentage als ingevolge artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Zfw voor de verzekering van de aldaar bedoelde werknemers wordt vastgesteld. Artikel VIII, tweede lid, van de Wet-Van Otterloo regelt voorts dat bovengenoemd artikel I, onderdeel D, met ingang van 1 januari 1995 in werking treedt en dat de invoering van dat artikel in ten hoogste vier fasen plaatsheeft. Hiermee wordt beoogd de nagestreefde premieverhoging voor AOW-gerechtigden in vier jaar, te rekenen met ingang van 1 januari 1995, te realiseren. Aan deze regeling is mede gekoppeld dat het  blz. 2  bruto-AOW-pensioen - eveneens in vier fasen tot en met 1 januari 1998 - door toepassing van de netto-nettokoppeling zal stijgen, zodat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.