blz. 1  

Kamerstukken II 1994-1995, 24 142

Wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Het fiscaal en sociaal-fiscaal nummer
3 Het sociaal-fiscaal nummer en ziektekostenverzekeringen
3.1 Periode 1987-1993
3.2 Periode 1994 en verder
3.3 Belang opname sociaal-fiscaal nummer in Ziekenfondswet
3.4 Belang opname sociaal-fiscaal nummer in AWBZ
3.5 Het standpunt van de regering
4 Implementatie en gebruik sociaal-fiscaal nummer
5 Reikwijdte en beperking gebruik sociaal-fiscaal nummer
6 Inlichtingenplicht
7 Privacybescherming
8 Identificatieplicht
9 Enkele andere wijzigingen
10 Financiële aspecten
10.1 Toerekening kosten aan uitvoering Ziekenfondswet
10.2 Kosten ziekenfondsen en particuliere verzekeraars
10.3 Macrobudget beheerskosten Ziekenfondswet
10.4 Kosten gegevensuitwisseling openbare en sociale sector
10.5 Standpunt regering inzake financiële aspecten
11 Algemeen bestuurlijke aspecten en evaluatie
12 Inwerkingtreding
xArtikelsgewijs
xxxx| Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Met dit voorstel van wet beoogt de regering een aantal veranderingen aan te brengen in de uitvoering van de Ziekenfondswet (Zfw). Het betreft met name maatregelen om de mogelijkheden tot identificatie van verzekerden ingevolge de Zfw te vergemakkelijken door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de administraties ten behoeve van de uitvoering van die sociale ziektekostenverzekering voor te schrijven en door de mogelijkheid voor ziekenfondsen te vergroten om informatie op te vragen van een aantal met name genoemde instanties.
     Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om nog enkele andere wijzigingen aan te brengen, van voornamelijk technische aard, waaronder het laten vervallen van een groot aantal inmiddels uitgewerkte overgangsbepalingen in de Zfw.

 

2. Het fiscaal en sociaal-fiscaal nummer


     In talloze parlementaire stukken is het beleid met betrekking tot het gebruik van het fiscaal nummer en het sociaal-fiscaal nummer uitvoerig uiteengezet. Vele van die stukken zullen in het navolgende korte historisch overzicht de revue passeren. Een opname van een brede historische beschouwing in deze memorie wordt, met verwijzing naar die aangehaalde stukken, dan ook niet nodig geacht.

     Het fiscaal nummer is bij Wet van 27 juni 1985 tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met het gebruik van een registratienummer  blz. 2  ten behoeve van de geautomatiseerde verwerking van loonbelastinggegevens door de rijksbelastingdienst (Stb. 1985, 369) ingevoerd. Het op geautomatiseerde wijze verwerken van loonbelastinggegevens biedt namelijk in vergelijking met een handmatige verwerking belangrijke efficiencyvoordelen, zeker indien daarbij in ogenschouw wordt genomen dat in verreweg de meeste gevallen de loonadministratie van werknemers wordt bijgehouden op geautomatiseerde wijze. Ook de inhouding geschiedt op geautomatiseerde wijze. Door aanlevering van de loonbelastinggegevens door inhoudingsplichtigen op media die door geautomatiseerde gegevensverwerkende apparatuur kunnen worden gelezen en worden verwerkt, zou het overgrote deel van het handmatig invoeren van de loonbelastinggegevens kunnen worden voorkomen. Voorwaarde hiervoor was wel dat op een snelle en efficiënte manier de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.