blz. 1  

Kamerstukken II 1995-1996, 24 417

Regeling van tijdelijke bijdragen aan havenbedrijven voor herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De werking van de havenbijdrageregeling
3 De geschiedenis van de bijdragen aan havenbedrijven
4 De motieven voor intrekking van de bijdrageregeling
5 Overleg met de sociale partners
6 De inhoud van de regeling
7 Financiële gevolgen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m 12
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In het voorliggende wetsvoorstel komt hoofdstuk V van de Werkloosheidswet (WW) te vervallen. Thans is in dat hoofdstuk ondergebracht de zogenaamde bijdrageregeling havenarbeidsreserve. De bestaande ontvangers van deze bijdragen, werkgevers die een arbeidspool in stand hielden in bepaalde havengebieden, moeten worden geherstructureerd vanwege de ingrijpende veranderingen die in het havenbedrijf hebben plaatsgehad. De regering meent dat deze herstructurering, die bijdraagt aan verbetering van de arbeidsvoorziening in de havens, met een tijdelijke bijdrage moet worden ondersteund. Dit wetsvoorstel voorziet daarin.
     In dit algemene deel van de toelichting wordt in paragraaf 2 een korte uiteenzetting over de werking van de bestaande havenbijdrageregeling gegeven. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de geschiedenis van de regeling. In paragraaf 4 wordt geschetst op grond van welke overwegingen is besloten tot intrekking van deze havenbijdrageregeling. In paragraaf 5 komt het overleg dat over intrekking is gevoerd met de sociale partners in de havens aan de orde. In paragraaf 6 wordt de hoofdlijn van de tijdelijke bijdrageregeling uiteengezet. In paragraaf 7 ten slotte worden de geldelijke gevolgen belicht.

 

2. De werking van de havenbijdrageregeling


     Op grond van artikel 69, eerste lid, van de Werkloosheidswet (WW) kan de minister werkgevers die voor hun havenarbeiders een loongarantieregeling hebben getroffen, aanwijzen voor een geldelijke bijdrage uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). In het op grond van artikel 69, vijfde lid, van de WW getroffen Besluit van 24 december 1986, Stcrt. 1986, 250, is een aantal eisen opgenomen waaraan zo’n loongarantieregeling moet voldoen. Globaal genomen komt het hierop neer dat over niet-gewerkte uren ten minste het toepasselijke minimumloon moet worden betaald.

      blz. 2  Op grond hiervan zijn thans in zes havengebieden werkgevers aangewezen als bijdragegerechtigde. Het volgende staatje laat zien om welke havengebieden en om welke werkgevers het gaat.

Tabel 1. De werkgevers die in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van de bijdrageregeling havenarbeidsreserve:

Havengebied Aangewezen werkgever Aanvullende opmerkingen
Rotterdam Stichting Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) In deze stichting nemen diverse havenbedrijven deel
Amsterdam Stichting Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) In deze stichting nemen diverse havenbedrijven deel
Delfzijl Havenbedrijf Delfzijl BV en Transit Center Eemshaven BV Deze werkgevers zijn verenigd in de Stichting Eemsmond
Vlissingen De NV Haven van Vlissingen  
Terneuzen Aug. de Meijer BV; Terneuzen Ovet BV Deze werkgevers zijn verenigd in de Stichting Scheldemond
Zaandam Stichting "Het Centraal Administratiebureau voor Zaandam en de IJmond"  

 
     De bijdrage die deze werkgevers ontvangen, omvat niet de volledige loonkosten die met het aanhouden van een loongarantieregeling samenhangen. In artikel 70, eerste lid, van de WW is bepaald dat Onze Minister bepaalt over welke kosten een

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.