blz. 1  

Kamerstukken II 1994-1995, 24 326

Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen  in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De inhoud van het wetsvoorstel
2.1 Wijzigingen die voortvloeien uit de Wet TAV, de Wet TBA en de Wet TZ
2.2 Wijziging van de Werkloosheidswet
2.3 Uitbetaling uitkering aan derden
2.4 Melding arbeidsongevallen en beroepsziekten
2.5 Tijdelijke regeling inkoop arbeidsbemiddeling
2.6 Afschaffing overgangsrecht kinderbijslag voor kinderen van 18 jaar of ouder
2.7 Proefplaatsing
3 Gevolgen voor de positie van vrouwen
4 Financiƫle consequenties van de voorgestelde wijzigingen
4.1 Wijzigingen ZW
4.2 Wijziging overgangsregeling Wet TBA
4.3 Invoering regresrecht werkgever
4.4 Wijzigingen WW
4.5 Tijdelijke regeling inkoop arbeidsbemiddeling
4.6 Afschaffing overgangsrecht kinderbijslag voor kinderen van 18 jaar of ouder
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XLV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Op het gebied van de sociale zekerheid hebben de laatste jaren enige grote wetgevende operaties haar beslag gekregen. In dit verband kunnen worden genoemd de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet TAV), de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA) en de Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet TZ). Daarnaast heeft de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) per 1 januari 1994 veel wijzigingen in de socialezekerheidswetgeving met zich gebracht, alsmede - per 1 januari 1995 - de Organisatiewet sociale verzekeringen (Osv) en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen (IOsv).

     Door een dergelijke intensiteit van wetgeving zijn knelpunten en misverstanden ontstaan. In sommige gevallen is het, doordat de verschillende wijzigingen soms door elkaar heen lopen of elkaar overlappen, niet altijd even duidelijk hoe de tekst van bepaalde artikelen uiteindelijk is komen te luiden. Deze knelpunten, die deels door de toenmalige Sociale Verzekeringsraad (SVr) en Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) onder de aandacht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gebracht, dienen, voor zover nodig en voor zover geen oplossing beneden wetsniveau voorhanden is, door middel van wetswijziging te worden opgelost. Bij brief van 18 oktober 1994 is advies aan de SVr gevraagd over een concept-wetsvoorstel. De SVr heeft advies uitgebracht op 15 december 1994. Dit advies is betrokken bij de opstelling van dit wetsvoorstel.

     Opgemerkt wordt dat de hier voorgestelde wijzigingen los staan van een evaluatie van een aantal in het kader van de volumebeperking getroffen maatregelen, die bij de behandeling van de volumebeperkende wetten in de Staten-Generaal is toegezegd. De hier voorgestelde wijzigingen doorkruisen die evaluatie niet en kunnen daarom reeds thans worden getroffen. Zij zijn overwegend van technische aard.

      blz. 2  Voor zover de geconstateerde technische tekortkomingen uitsluitend voortvloeien uit de invoering per 1 januari 1994 van de Awb, is de reparatie van de meeste tekortkomingen in de Leemtewet Awb neergelegd. Niettemin zijn in dit wetsvoorstel nog enige met de Awb verband houdende wijzigingen opgenomen.
     Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe, naast de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.